TIJ เปิดเวที TIJ Youth Forum ดึงเยาวชนอาเซียนร่วมออกแบบ แนวทางการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

TIJ เปิดเวที TIJ Youth Forum ดึงเยาวชนอาเซียนร่วมออกแบบ แนวทางการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เปิดเวทีคู่ขนาน TIJ Youth Forum ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอาเซียนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมอาญาที่เกี่ยวข้องกับ “อาชญากรรมทางไซเบอร์” โดยมี นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกล่าวต้อนรับผู้แทนเยาวชนอาเซียน หวังสร้างพื้นที่กลางระดมสมองและ


หาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design thinking โดยในครั้งนี้มีผู้แทนเยาวชนจากภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป แสดงความคิดเห็น และถกประเด็นเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ ความท้าทายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักธรรมาภิบาลในอนาคต และแนวทางแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ ที่ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

 

You may have missed