จังหวัดเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน จัดประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 ครบรอบ 20002 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง

จังหวัดเชียงราย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระธาตุดอยตุง และผ้าไตรพระราชทาน ในโอกาสถวายสักการะครบรอบ “2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” เนื่องในพิธีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี พ.ศ.2563

โดยเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธี นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายและจากทั่วประเทศ ตลอดทั้งศาสนิกชนจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

โดยก่อนพิธีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นำพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 100 รูป ที่วิหารวัดพระธาตุดอยตุง และประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุ มีการตั้งขบวนแห่รัตนสัตตนัง ซึ่งประกอบด้วยขบวนอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ขบวนเครื่องสักการะหลวง 9 อย่าง ได้แก่ 1.ผ้าห่มพระธาตุ 2.ภัตตาหารเจ 3.ตุงใจ 4.ช้าคู่ 5.พัดจามร 6.สุ่มหมาก 7.สุ่มปู 8.ต้นผึ้ง 9.น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ขบวนชาติพันธุ์ ตามด้วยขบวนส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ขบวนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขบวนพุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย ขบวนสถานศึกษา และขบวนจากพุทธศาสนิกชนจาก 18 อำเภอ เคลื่อนสู่ลานพระธาตุดอยตุง ตามลำดับ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เริ่มประกอบพิธีการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนจะประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำไหว้องค์พระบรมธาตุดอยตุง และสรงน้ำสรงพระราชทาน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง ต่อด้วยพิธีถวายผ้าไตรพระราชทานแด่พระสงฆ์ โดยมี ผศ.ดร.พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีสดับรับพรโดยทั่วกัน

จากนั้น จึงเริ่มการห่มผ้าพระธาตุดอยตุง ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา สร้างความประทับใจ และความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง และต่างซาบซึ้งที่ได้มีโอกาสมาเจริญสติ บำเพ็ญเพียร เจริญสมธิปัญญา และน้อมนำประกอบคุณงามความดีถวายเป็นพุทธบูชา

ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “2002 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ประจำปี พ.ศ.2563 จัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือ ด้วยมีความมุ่งหมายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดจรรโลงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่อดีตกาล ด้วยการพัฒนาจิตใจให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทน มานะ เสียสละ เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนพระบรมธาตุดอยตุง โดยยึดเหนี่ยวให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายและล้านนาทั้งหลายทั้งปวง อันเป็นฐานเชื่อมโยงให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวที ตลอดทั้งความเจริญงอกงามด้านจิตใจ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
08/03/63

You may have missed