เปิดตัวโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี จังหวัด “SME Provincial Champions 2020” เน้นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก เชื่อมโยงการท่องเที่ยว (ชมคลิป)

เปิดตัวโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี จังหวัด “SME Provincial Champions 2020” เน้นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=tflx-utexZM[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นาย วชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมด้วย ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำ พิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี จังหวัด “SME Provincial Champions 2020” ร่วมกัน โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่จะผลักดัน และพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์จังหวัดแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของผู้ประกอบการในจังหวัดนั้นๆ ให้กลายเป็น Cluster ท่องเที่ยวของจังหวัด และเมื่อพัฒนารวมทั้งเชื่อมโยงได้แล้ว จะทำให้เกิดช่องทางการนำเสนอตนเองออกสู่ตลาด ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่คาดว่าเป็น ลูกค้าได้เลือซื้อผลิตภัณฑ์ตามเทรนด์ กระแสโลกที่กำลังเดินทางไปสู่ Digitalzation โดยเลือกใช้ช่องทาง Online ในลักษณะ Website หรือ Application ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้พัฒนาหรือเติบโตแบบยั่งยืน


โดยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและสถานประกอบการใน 6 สาขาตามกลุ่มเป้าหมายเกิดการพัฒนาธุรกิจตนเองให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบ (ROLE MODEL) ให้แก่ผู้ประกอบการและสถานประกอบการในจังหวัด
2. เพื่อขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้ในด้านการจัดธุรกิจและการท่องเที่ยวในระดับอุตสาหกรรมสู่ธุรกิจระดับ SME ให้สามารถจับต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม และถูกถ่ายทอดสู่ภาคปฏิบัติการ เพื่อการต่อยอดได้อย่างชาญฉลาด
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและสถานประกอบการใน 6 สาขาตามกลุ่มเป้าหมายเกิดการบูรณาการเพื่อความร่วมมือระหว่างกันในรูปแบบ “Cluster ท่องเที่ยวระดับจังหวัด” ได้อย่างยั่งยืน


4. เพื่อส่งเสริมให้ผุ้ประอบการและสถานประกอบการได้นำเอาเทคโนโลยีตามแนวทาง Thailand 4.0 มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ อันจะสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคภายใต้สภาวะแห่งความเป็นพลวัต (Dynamics)ภายใต้บริบทและแรงผลักดันทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับ Platform ของ Digital Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. เพื่อให้อุตสหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
สำหรับผู้ประกอบการ SME ทุกประเภท จะสามารถเข้าร่วมได้ 6 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ในสินค้า
เพื่อบริโภค, กลุ่มสินค้าเพื่ออุปโภค, กลุ่มบริการด้านสถานที่ท่องเทียวเชิงเกษตรหรือเชิงนิเวศ หรือสันทนาการ, กลุ่มที่พักหรือโรงแรมหรือโฮมเสตย์, ผู้ให้บริการร้านอาหาร และผู้ให้บริการร้านค้าของฝากท้องถิ่น

นายวชิระ แก้วกอ กล่าวว่า โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี จังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านต้องการที่จะชูผู้ประกอบการที่เป็นเอสเอ็มอี ทั้งที่เป็นสตาร์ทอัพ หรือที่เข้มแข็งแล้วให้ขยับโตขึ้นไปอีก หรือขยับก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมไปถึงผู้ประกอบการที่อยากจะเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจ ให้สามารถเดินหน้าได้ โดยทาง สสว.และเครือข่ายจะเข้าไปช่วยให้บริการ
สำหรับปีนี้ ในแต่ละจังหวัดได้เพิ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจาก 3 ราย เป็น 6 ราย โดยเน้นไปที่วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก โดยเน้นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งจะมีสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนายกระดับให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป

ดร.ศรายุทธ แสนมี กล่าวว่า ม.ศิลปากร จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการในโครงการฯ ในเรื่องของการบริหารจัดการ และเข้ามาช่วยพัฒนาในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวสินค้าให้มีความเตะตา มีอัตลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละแห่งให้มีความขัดเจน เพื่อให้ตัวสินค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกิดความน่าสนใจ ซึ่งโครงการได้เน้นไปยังวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนจะสามารถนำพากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีโอกาสเข้าถึงตัวสินค้าในแต่ละชุมชน โดยผ่านช่องทางของกรุ๊ปทัวร์ โดยในปีที่ผ่านมาได้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของผู้ประกอบการ และได้สั่งออเดอร์สินค้ากลับไปเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันปีนี่เรายังจะมีแอฟพิเคชั่นใหม่ๆ มาช่วยเชื่อมโยง ให้สามารถเข้าถึงตัวสินค้าหรือการบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ่นด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
Facebook : SMEProvincialChampions63
Line: smepvc63 หรือติดต่อหมายเลข 065-437-8900
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ทาง เว็ปไซต์  smepvc.com
โดยจะเปิดให้ท่านสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 63

You may have missed