“หนุมาน การ์เดียน” 2020 การฝึกร่วมผสม ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายกองทัพบกไทย ร่วมด้วย พลตรี พีท จอห์นสัน รองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิก เป็นประธานฝ่ายกองทัพบกสหรัฐฯ เปิดการฝึกร่วมผสม ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ ภายใต้รหัสการฝึก หนุมาน การ์เดียน 2020
ณ ลานเอนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 2
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 2 โดยกองพลทหารราบที่ 6 (กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23) และกองพลทหารราบที่ 25 (กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 35) กองทัพบกสหรัฐฯ
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดกำลังเข้ารับการฝึกผสมระหว่างกองทัพบก และกองทัพบกสหรัฐฯ ภายใต้รหัสการฝึกหนุมาน การ์เดียน 20 มีกำลังพลเข้ารับการฝึกกว่า 1,200 นาย ดำเนินการฝึก ในห้วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ พื้นที่ฝึกค่ายสุรธรรมพิทักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และสนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

รหัสการฝึกหนุมานการ์เดียน เริ่มทำการฝึกครั้งแรกเมื่อปี 2556
ณ ศูนย์การทหารราบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการฝึกระหว่างหน่วยของกองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐฯ ขนาดกำลังระดับกองร้อย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกันในการพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความสามารถของกำลังพลในเรื่องการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยทหาร สำหรับแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน

ต่อมา ผู้บัญชาการทหารบก มีแนวความคิดในการปรับแนวทางเป็นการฝึกรบตามแบบ โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงในปี 2560 และปรับเต็มรูปแบบในปี 2563 โดยเพิ่มขนาดกำลังเป็นระดับกองพัน ตามแนวความคิด แปซิฟิก แพดเวย์ กล่าวคือ กองทัพบกสหรัฐฯ สามารถใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่วางกำลัง ก่อนหมุนเวียนกำลังเข้ารับการฝึกกับชาติพันธมิตรอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ ทำการฝึกครบทั้ง 4 กองทัพภาค โดยกำหนดให้กระทำพิธีเปิดการฝึกฯ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ในวันนี้

แม่ทัพภาคที่ 2
กล่าวว่า
กองทัพภาคที่ 2 เป็นพื้นที่ที่มีกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้ารับการฝึกมากที่สุด และได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่กระทำพิธีเปิดการฝึก จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยที่ได้รับมอบภารกิจอันสำคัญในครั้งนี้

การฝึกระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกา เป็นการเพิ่มพูน ทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน และกัน ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วย และกำลังพลของหน่วย ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในอนาคต/ นับว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ขอให้กำลังพลทุกนายมีความตั้งใจเข้ารับการฝึกอย่างเต็มขีดความสามารถ ในระหว่างการฝึก ให้คำนึงถึงการให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน มีการประสานการสอดคล้องการปฏิบัติ เพื่อลดข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้การสนับสนุนการฝึก โดยใช้ศักยภาพ ของทั้งสองชาติร่วมกัน มีมาตรการการรักษาความปลอดภัย ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติไม่ให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

You may have missed