มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก จับมือ 7 ภาคี ลงนามMOU “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ” 

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ” ร่วมกับภาคีเครือข่าย 7 หน่วยงาน เพื่อยกระดับการป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืน

 

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ” ร่วมกับภาคีเครือข่าย 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืน

โดยที่ผ่านมามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติแล้ว ตามบริเวณพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยต่างๆ เพื่อตรวจวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝนและส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ โดย“โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ” นี้เป็นการติดตั้งโทรมาตรครั้งแรกในพื้นที่ป่าอุทยานซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนประการหนึ่งก็คือ การเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดภัย ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของมูลนิธิฯ  เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยสามารถเตรียมความพร้อม และรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเกิดอุทกภัยซ้ำซ้อน มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนี้เป็นครั้งแรกในการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ บริเวณภูเขาและอุทยานที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ จำนวน 510 สถานี

ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย 7 หน่วยงาน ที่ร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนตกลงที่จะร่วมดำเนินโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ฯ โดยเป็นโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติทั่วประเทศ ซึ่งโทรมาตรจะทำหน้าที่เป็นตัววัดระดับปริมาณน้ำฝนและส่งข้อมูลผ่านระบบ 4G ไปยังเสาต้นไม้ (Cell Site) ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งจะมีนักวิชาการจากสสน.คอยมอนิเตอร์ และประมวลผลการวัดระดับปริมาณน้ำ จากนั้นจะส่งข้อความรายงานปริมาณน้ำฝนผ่าน ข้อความ (SMS) ไปยังเครือข่ายชุมชน และหากเกิดปริมาณน้ำฝนที่มีระดับสูงกว่าปกติ ก็จะส่งสัญญานเตือนภัยไปยังวิทยุสื่อสารที่มูลนิธิฯ มอบให้แก่เครือข่ายชุมชนมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมป้องกันใม่ให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการรักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในพิธี

ผู้ที่สนใจสามารถเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้ที่ 02-0546546 www.friendsofpa.or.th


///////

You may have missed