20 ปี โครงการธารน้ำใจ รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว.ผนึกกำลัง จัดใหญ่ ตรวจฟรี “วันการได้ยินโลก” 1 มี.ค.


เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(มศว.) มีการเสวนาเรื่อง “การได้ยินคือชีวิต” โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว. , ศ.พญ.เสารส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย และ ประธานการจัดงาน World Hearing Day Thailand 2020 , นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ , ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรันต์ หัวหน้าภาควิชา จักษุ โสต ศอ นาสิกลาริงซ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มศว. , ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มศว. และ นพ.ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์ ผู้ดำเนินรายการ ด้วยสโลแกน “เสียงคือชีวิต ไปให้สุด อย่าหยุดเพียงแค่ได้ยิน” โดยจะจัดกิจกรรมตรวจ-รักษา ให้คำแนะนำฟรี “วันการได้ยินโลก” วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ลานใต้ตึกนวัตกรรม 400 ล้าน อาคารศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกทั้งปีนี้เป็นวาระครบรอบ 20 ปีของโครงการธารน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ รพ.ศูนย์การเเพทย์สมเด็จพระเทพฯ องครักษ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจารทุนทรัพย์เข้าโครงการเป็นพระราชกุศล โดยเงินรายได้จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

การสูญการได้ยินเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย นานาประเทศร่วมกันรณรงค์เรื่อง การฟังอย่างปลอดภัย (Make listening safe) ในประเทศที่กำลังพัฒนามีจำนวนผู้ป่วยที่สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศไทยมีผู้ป่วยและผู้พิการทางการได้ยินสูงเป็นอันดับสองของผู้พิการทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าสู่ภาวะผู้สูงวัย ทำให้อัตราผู้ที่มีปัญหาการได้ยินสูงมากขึ้น ส่งผลกระทบในทุกๆด้าน เช่น การได้ยิน การสื่อสาร การแยกตัวออกจากสังคม ซึมเศร้า โรคหลงลืมและสมองเสื่อม มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในเด็กทารกที่มีปัญหาการได้ยินจะกระทบพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร การเรียนรู้ การเข้าสู่สังคม และขาดโอกาสต่างๆในชีวิต ในวัยรุ่นและวัยทำงานที่อยู่ในสถานที่มีเสียงดังมาก การฟังเพลง เล่นเกมส์โดยใช้หูฟังนานส่งผลให้เกิดการสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่ดัง ประเทศไทยมีประชาชนเป็นโรคประสาทหูเสื่อมถึงร้อยละ 15 (ประมาณ 9 ล้านคน) นับเป็นปัญหาใหญ่ในการแก้ไขฟื้นฟูความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งใช้งบประมาณสูงมาก ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพ ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน และการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ชะลอการเกิดโรคประสาทหูเสื่อม และเร่งฟื้นฟูการได้ยินเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเป็นปกติสุข นับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนของประเทศไทย

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย (The Royal College of Otolaryngologists Head and Neck Surgeons of Thailand) ตระหนักถึงความสำคัญของการสูญเสียการได้ยินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย โดยปีนี้ราชวิทยาลัยโสตฯ ร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ทั้งในสังกัดภาครัฐ เอกชน และองค์การอนามัยโลก ได้ร่วมรณรงค์การป้องการสูญเสียการได้ยินและร่วมจัดงาน “วันการได้ยินโลก ปี2562” “World Hearing Day 2020” ภายใต้คอนเซป “การได้ยินคือชีวิต”(Hearing for life) ณ ลานใต้ตึกนวัตกรรม 400 ล้าน อาคารศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 – 15.00 น. โดยมีการรณรงค์การดูแลรักษาการได้ยิน การป้องกัน บริการตรวจสุขภาพ เจาะน้ำตาลในเลือด ตรวจทางหู คอ จมูก ตรวจการได้ยิน การให้ความรู้โดยแพทย์หู จมูกจากสถาบันต่างๆ แก่ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศ.พญ.เสารส ภทรภักดิ์ เผยถึงกิจกรรมนี้ เป็นการร่วมมือของหลายสถาบันในประเทศไทย ตั้งแต่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ,กระทรวงสาธารณะสุข , มศว. , สถาบันการแพทย์ทุกมหาวิทยา โดยปัจจุบันโรคประสาทหูเสื่อมมีสูงถึงร้อยละ 15 (ประมาณ 9 ล้านคน) นับเป็นปัญหาใหญ่ในการแก้ไขฟื้นฟูความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งใช้งบประมาณสูงมาก ดังนั้นจึงต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพ ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ในฐานะกระทรวงสาธารณะสุข กล่าวว่า อยากให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการได้ยินก่อนที่จะสายเกินไป โดยเริ่มตั้งแต่วันเด็กเป็นต้นไป ในส่วนของกระทรวงสาธารณะสุขเอง มีการจัดให้ความช่วยเหลือทั้งส่วนกลางและภูมิภาคมาโดยตลอด งานนี้ถือเป็นงานใหญ่ที่จัดในวันสำคัญ วันการได้ยินโลก

ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ เผยถึงความพร้อมในการจัดงาน โดยกำหนดเป็นวันที่ 1 มีนาคม โดยจะจัดกิจกรรมที่ ลานใต้ตึกนวัตกรรม 400 ล้าน อาคารศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร เวลา 8.00 – 15.00 น. นอกจากนี้ยังเปิดบูทให้มีการขายอาหาร เครื่องดื่ม ของชำร่วย กว่า 70 บูท โดยผู้ที่สนใจมาเปิดบูทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถแสดงความจำนงกับทางผู้จัดงานได้ตั้งแต่บัดนี้

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรันต์ กล่าวว่า อยากให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการสูญเสียการได้ยิน เพื่อให้คนตระหนักถึงโรคประสาทหูเสื่อม ซึ่งมีเเนวทางการรักษาเเละป้องกันอย่างไร โดยอยากเชิญชวนให้ประชาชนรณรงค์การดูเเลตนเอง ให้คนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ การเข้ามาตรวจเช็คการได้ยินเเต่เนิ่นๆ รวมถึงการรณรงค์ให้ช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน ให้โอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ 20 ของการก่อตั้ง โครงการธารน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ รพ.ศูนย์การเเพทย์สมเด็จพระเทพฯ องครักษ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทุนทรัพย์หรือเครื่องมือแพทย์เป็นพระราชกุศลได้ในวันดังกล่าวด้วย โดยรายได้จะนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่อไป โดยปัจจุบันมีผู้แสดงความจำนงค์ช่วยมาแล้ว เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ , ผู้ป่วยมือเท้าขาด , ไม้เท้า , แว่นตา กว่า 200 อัน รวมถึงสนับสนุนการผ่าตัดต้อกระจกตาให้ฟรี

นอกจากนี้ “ครูปุ๊” สนทนา บุญโต ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูการได้ยิน ยังได้อธิบายการฟื้นฟูการได้ยิน ว่ามีขั้นตอนอย่างไร มีประโยชน์ต่อคนไข้อย่างไร โดยเฉพาะคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียม โดยเชิญชวนให้ประชนชน โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียน หากเจอ ผู้พิการทางการได้ยินที่ใส่เครื่องช่วยฟัง โปรดช่วยเหลือเขา เเนะนำเขา ให้ความเป็นมิตร ช่วยให้เขามีคุณภาพดีขึ้น

You may have missed