นายกฯนักประดิษฐ์’ ชี้ ครม. เตรียมดูผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรมฝีมือคนไทย ถือเป็นสื่อกลางให้ประชาชนตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

 

   นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญนำผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่คิดค้นโดยฝีมือคนไทย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่คิดค้นจากมันสมองของคนไทย ได้แสดงให้เห็นต่อหน้าคณะรัฐมนตรีทุกท่าน เพื่อเป็นสื่อกลางให้ประชาชนตระหนักว่า การประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นั้น นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับสังคมแล้ว ยังถือเป็นเวทีระดับชาติ  ในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้งการเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

       “ผมถือว่า เป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางรัฐบาลได้หันมาสนใจกับสิ่งแนวคิดของคนไทยในการพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโลกในยุคปัจจุบันที่ตนเห็นว่า แม้แต่เสี้ยววินาที่หรือพริบตาเดียว สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ก็อาจจะกลายเป็นของล้าสมัย ดังนั้น การที่ผลงานนักประดิษฐ์ของไทยที่นำมาจัดแสดงต่อหน้าคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่  ระบบผสมปุ๋ยและจ่ายน้ำอัจฉริยะ ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรียน ของคุณคมสันต์ สุขเสนา น้ำตาลไอโซมอลทูโลส ที่เป็นการคิดค้นเพื่อสุขภาพของประชาชน ของคุณปัญญาโชติ เวชสมุทรวารี ระบบพลาสมาเย็น ของนายแพทย์ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล ได้คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Bio Plasma) ซึ่งใช้เวลาพัฒนากว่า 10 ปี และระบบควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซแบบอัตโนมัติ ของคุณไพโรจน์ รุ่งรังสี วิศวกรระดับ 10 กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้า แม่เมาะ ซึ่งได้มีโอกาสแสดงผลงานในเวทีระดับโลกมาแล้ว และผลงานของตน ลูกบอลดับเพลิง Elide fire extinguishing ball บัญชีนวัตกรรมไทย ระหัสเลขที่ 14000005 ที่มีความมุ่งหวังให้การบรรเทาเหตุจากอัคคีภัย เป็นเรื่องที่ง่าย เฝ้าระวังอัคคีภัยก่อนลุกลามใหญ่โต การใช้ดับไฟ ยังสะดวกและง่าย กับทุกสถานที่ สามารถระงับอัคคีภัยไม่ต้องฝึกฝน และยังประยุกต์เพื่อใช้กับโดรน เพื่อดับไฟป่าในอนาคตด้วย ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ให้คนไทยได้ริเริ่มที่จะนำความคิดจินตนาการที่อยู่รอบๆตัว มาสร้างเป็นผลงานใหม่ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป” นายภณวัชร์นันท์กล่าว

 

You may have missed