สอศ.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ตามแนวทางการฝึกอาชีพของโรงเรียนพระดาบส ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อพสกนิกรผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ลดความเลื่อมล้ำของสังคมและเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงของภาครัฐให้แก่นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลชายขอบ ชายแดน เขตชนบท เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา หรือว่างงานให้ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นพิเศษให้เกิดอาชีพ ควบคู่กับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และสามารถประกอบอาชีพในท้องถิ่นภูมิภาคของตนเองได้


นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ Excellent Center สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ มีสถานศึกษานำร่อง 12 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยการอาชีพเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จ.สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จ.ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จ.น่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จัดการเรียนการสอนอาชีวะสร้างช่างฝีมือ มีเป้าหมายการรับผู้เรียน 30 คน ต่อสถานศึกษา และเมื่อผู้เรียนจบการศึกษา ต้องมีงานทำ 100 เปอร์เซ็น และเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ การสอนมาตรฐานฝีมือแรงงาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการออกสู่โลกอาชีพต่อไป โดยผู้เรียนจะได้รับใบสัมฤทธิบัตร เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดไว้
ซึ่งการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันทักษะจำนวน 10 ทักษะ ได้แก่ ทักษะงานปูน ทักษะงานไม้
ทักษะงานอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะงานไฟฟ้า ทักษะงานตะไบ ทักษะงานเขียนแบบ ทักษะงานนิวเมติกส์ ทักษะงานเชื่อม ทักษะงานตีเหล็ก และทักษะงานยานยนต์ ในจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ในโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ได้แสดงออกถึงความสามารถในทักษะด้านวิชาชีพ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาชีพ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ ให้ผู้เรียนได้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี ในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการภาคเอกชน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี


สำหรับผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มีดังนี้ ทักษะงานไม้ ได้แก่ นายชนาธิป สำราญเปรมปรี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ทักษะงานตะไบ ได้แก่ นายรุ้ง ช่างเงิน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาทักษะงานไฟฟ้า ได้แก่ นายธนาธิป มิ่งขวัญ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ทักษะงานงานปูน ได้แก่ นายทรงภพ แซ่หาญ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ทักษะงานอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นายวัชรพล แก้วใหม่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ทักษะงานเขียนแบบ ได้แก่ นายณรงค์ แซ่จ๊ะ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ทักษะงานเชื่อม ได้แก่ นายประสิทธิ์ ใจธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ทักษะงานยานยนต์ ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ หมินเจาะเกะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกปัตตานี ทักษะงานตีเหล็ก ได้แก่ นายเจตวีร์ มณีเพชร วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และทักษะงานนิวเมติกส์ ได้แก่ นายปรีชา ปั้นร้าย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

You may have missed