โรงเรียนธัมมสิริศึกษาเปิดค่ายพุทธบุตรให้เยาวชนนำความรู้มาดำเนินชีวิตในสังคม

โรงเรียนธัมมสิริศึกษาเปิดค่ายพุทธบุตรให้เยาวชนนำความรู้มาดำเนินชีวิตในสังคม

 


ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธัมมศิริศึกษาสัตหีบมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมคุณธรรม“ค่ายพุทธบุตร” โดยมี นาย ทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมศิริศึกษาสัตหีบ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน จำนวน 198 คน เข้าร่วมใน โครงการ ซึ่งในวันนี้ยังนิมนต์พระครูปลัดธีรวรวัจน์ เจ้าอาวาสวัดโตนด กทม.และคณะพระ มาเป็นพระวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา


โรงเรียนธัมมศิริศึกษาสัตหีบได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการขัดเกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการฯขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค.62 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี
อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า ความเสื่อมด้านจิตใจมีมากขึ้น สภาพความเป็นจริงค้นพบได้อยากในตัวบุคคล แต่กลับมีความเจริญด้านวัตตุมาแทนที่ ความสงบสุขในสังคมกำลังลดน้อยลงไปทุกขณะ

คดี อาญชากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหารักในวัยเรียน ปัญหาที่เยาวชนขาดความรับผิดชอบเป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากหลายองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมที่ขัดเกลา อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา ที่ให้ความสำคัญมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นได้หากปล่อยไว้กลายเป็นปัญที่กระทบต่อชีวิตและสังคม การจัดโครงการ อบรมคุณธรรม“ค่ายพุทธบุตรในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา จำทำให้เยาวชนได้เปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมเสียใหม่และยังเป็นเกาะป้องกันให้เยาวชนห่างไกลและรู้เท่าปัญหาที่เกิดขึ้น

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

You may have missed