Grand Opening ร้านต้นแบบแห่งใหม่ “มูลนิธิโครงการหลวง สาขาวังแดง”

Grand Opening ร้านต้นแบบแห่งใหม่ “มูลนิธิโครงการหลวง สาขาวังแดง”โดยองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และองคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 18 ธันวาคม 2562

 


​มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานพัฒนาทางเลือกพืชเขตหนาวทดแทนฝิ่นแก่ชาวเขาทางภาคเหนือ ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยังคงเดินหน้าตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์
เมื่อการวิจัยและพัฒนาพืชผลเขตหนาวประสบผลสำเร็จ จนสามารถส่งเสริมแก่เกษตรกรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง ในเขต 6 จังหวัดภาคเหนือ โครงการหลวงจึงช่วยเหลือในการจัดการการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกร โดยนำผลผลิตที่ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานรับรอง ตั้งแต่แปลงปลูก จนถึงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการโรงงาน ไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภค

ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “โครงการหลวง” กระจายตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม รวมทั้งร้านโครงการหลวง ซึ่งแต่เดิมมีจำนวนทั้งสิ้น 16 สาขา ในเขตกรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย และอุดรธานี
เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาช่องทางกระจายสินค้า โครงการหลวงจึงได้เปิดมูลนิธิโครงการหลวง ต้นแบบระบบ IT สาขาวังแดง ขึ้นในใจกลางถนนพิษณุโลก ฝั่งตรงข้ามสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยการเชื่อมโยงระบบการจัดการภายในด้วยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความคล่องตัวและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่จะขยายไปยังร้านสาขาอื่นๆ ของโครงการหลวงต่อไป


ระบบการจัดการนี้ โครงการหลวงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. สนับสนุนระบบบริหารสินค้าด้วย POS (Point of Sale) เพื่อให้ทราบยอดจำหน่ายและปริมาณสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา และยังเชื่อมโยงกับระบบ WMS (Warehouse Management System) เป็นผลให้สามารถบริหารการขายทุกช่องอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีป้ายราคาดิจิตอล (Smart Tag) นอกจากนี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ ได้ช่วยวางระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตบนดอยจนถึงมือผู้บริโภค และสนับสนุนระบบการส่งสินค้าแบบ delivery ด้วย Line official account แก่มูลนิธิโครงการหลวง สาขาวังแดง แห่งนี้


นอกจากจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว ยังมีมุมอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบโครงการหลวง เมนูเครื่องดื่มแนะนำ ได้แก่ ชาแพชชั่นพีช กาแฟ Single Origin ซึ่งใช้เมล็ดกาแฟบ้านหลวง wet process จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นอกจากความสวยงามและความอร่อยของอาหารเครื่องดื่มแล้ว โครงการหลวงมุ่งส่งเสริมค่านิยมใหม่ในการบริโภคที่เน้นคุณค่าและความคุ้มค่า มากกว่าการใส่ใจเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง หรือ Zero Waste และที่สุดของความน่าสนใจของมูลนิธิโครงการหลวง สาขาวังแดงแห่งนี้ คือ การนำศิลปะร่วมสมัยมาผสมผสานกับการออกแบบร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าอย่างเพลิดเพลิน โดยฝีมือของนักศึกษาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สามารถถ่ายรูป เช็คอิน และ Post / Like / Share
​มูลนิธิโครงการหลวง สาขาวังแดง เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.

You may have missed