พม. เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านการค้ามนุษย์ 4 ภาษา ทั้งกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย

วันนี้ (13 ธ.ค. 62) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศ CLMT ซึ่งกำกับ
โดย คุณมารุต สาโรวาท พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) นักแสดงนำฝ่ายหญิง ในฐานะ
ผู้แทนศิลปินไทย และมอบของที่ระลึกให้กับ Ms.Maneth Athana Nou นักแสดงนำฝ่ายหญิง ในฐานะผู้แทนศิลปินกัมพูชา และ
Mr.Htam Hkay Keksi นักแสดงนำฝ่ายชาย ในฐานะผู้แทนศิลปินเมียนมา
นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับชาติ ได้ดำเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทางในกระบวนการค้ามนุษย์ โดยมุ่งหวังให้กระบวนการ
ค้ามนุษย์ในภูมิภาคลดลงและหมดสิ้นไปในที่สุด และในปี 2562 ที่ประเทศไทยได้รับตำแหน่งประธานอาเซียน โดยมีความมุ่งมั่นในการวาระอันสำคัญนี้ เพื่อประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมิตรประเทศในภูมิภาคในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยประเทศไทย
ได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติและร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับสากล เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างตั้งใจจริงของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำในการต่อต้านการค้ามนุษย์
ในภูมิภาค ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้ดำเนินโครงการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศ CLMT
เพื่อรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์และแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาค ในฐานะได้รับตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 โดยใช้กรอบความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเป้าหมายในภูมิภาค ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (C) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (L) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (M) และประเทศไทย (T) ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มีอาณาเขตติดต่อเชื่อมโยงกันทางภูมิศาสตร์และมีผลต่อการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ


นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศ CLMT เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่มีความยาว 30 วินาที แบ่งออกเป็น 4 ภาษา คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย ซึ่งกำกับโดย
คุณมารุต สาโรวาท ด้วยการนำเสนอให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเชื่อมโยงประสานเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคในกลุ่มประเทศ CLMT
โดยมุ่งเน้นเนื้อหาสาระในการถ่ายทอดความรักและความผูกพันของครอบครัว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของทั้ง 4 ประเทศ
ผ่าน 5 นักแสดงนำที่มีชื่อเสียงของแต่ละประเทศ ประกอบด้วย 1. พันเอก(พิเศษ) วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) นักแสดงนำฝ่ายชาย
ในฐานะผู้แทนศิลปินไทย 2. คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) นักแสดงนำฝ่ายหญิง ในฐานะผู้แทนศิลปินไทย 3. Ms.Maneth Athana Nou นักแสดงนำฝ่ายหญิง ในฐานะผู้แทนศิลปินกัมพูชา 4. Mr.Htam Hkay Keksi นักแสดงนำฝ่ายชาย ในฐานะผู้แทนศิลปินเมียนมา และ
5. Mr.Phouvaneth Phaengsavanh นักแสดงนำฝ่ายชาย ในฐานะผู้แทนศิลปิน สปป.ลาว
นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่าย เนื่องจาก เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่นอกจากจะเผยแพร่ผ่านสื่อกระแสหลักอย่างสื่อโทรทัศน์และสื่อโรงภาพยนตร์แล้ว ยังสามารถแชร์ต่อกัน
ในโซเชียลมีเดียอีกด้วย เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และยูทูป เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้นักแสดงนำที่เป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียงของแต่ละประเทศ
ทำให้สามารถดึงดูดความสนใจในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก ซึ่งย่อมทำให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักในปัญหาการค้ามนุษย์ นำไปสู่การเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ในกลุ่มประเทศ CLMT ทั้งนี้ ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ มีกำหนดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ และ
สื่อโซเชียลมีเดีย ในกลุ่มประเทศ CLMT ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
##################################

You may have missed