“คัดมาแล้ว 100 คนแถวหน้าเมืองไทย” ร่วมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่น 4 กระทรวงเกษตรฯ เริ่มเปิดโครงการ 14 ก.ค.นี้

“คัดมาแล้ว 100 คนแถวหน้าเมืองไทย” ร่วมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่น 4 กระทรวงเกษตรฯ เริ่มเปิดโครงการ 14 ก.ค.นี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิเกษตราธิการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) (Agriculture and Cooperatives Executive Program (ACE) ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านการเกษตรและบุคลากรด้านการวิจัยด้านการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ระหว่างผู้นำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจและประเทศไทยเติบโตได้อย่างเข้มแข็งร่วมกัน นั้น

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 พร้อมประกาศ 100 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร วกส.รุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบในประกาศ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และอบรมทุกวันศุกร์ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. จนถึง 1 ธ.ค. 2566 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเปิดโครงการในวันที่ 12 ก.ค.นี้

ทั้งนี้พบว่าหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 มีผู้บริหารระดับสูงที่ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมหลักสูตรด้วย อาทิ นายณรงค์ศักดิ์ สถิรากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธุ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พันเอกพิเศษหญิงอภิณห์พร อัครเจริญเมธาวี ตุลาการศาลทหารกลาง กระทรวงกลาโหม นายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด (มหาชน) นายกรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้าบิสคลับไทยและ นายมานพ วาสินธุ์ ประธานบริหารบริษัทแม็กซ์นิค จำกัด ฯลฯ

รายชื่อหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 https://acemoac.com/newsannounce5.html

You may have missed