3 สถาบันอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนตอบโจทย์คนไทย อนุรักษ์พลังงาน ลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ลดอุณหภูมิโลก ติดตั้ง“หม้อแปลง Low Carbon” ที่จังหวัดเชียงใหม่

3 สถาบันอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนตอบโจทย์คนไทย อนุรักษ์พลังงาน ลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ลดอุณหภูมิโลก ติดตั้ง“หม้อแปลง Low Carbon” ที่จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ขอขอบคุณ การส่งเสริมสนับสนุน สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (โครงการ Energy Point), โรงน้ำแข็งธารทองและ บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ที่ร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน ลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ลดอุณหภูมิโลก ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด


นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กับนวัตกรรม) บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติคุณอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (โครงการ Energy Point) ที่ได้ส่งมอบพร้อมติดตั้งหม้อแปลง Low Carbon ที่โรงน้ำแข็งธารทอง จังหวัดเชียงใหม่ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630 KVA 22 KV 400/230 V พร้อมประหยัดค่าไฟฟ้า 30,000-50,000 บาท/เดือน เปรียบเสมือนปลูกพรรณไม้ในเมือง 1,171 ไร่ ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ 30,099,104 ลูกบาทศ์ฟุต ลดการใช้ถ่านหินลิกไนต์ 1,628,056 กิโลกรัม ลดน้ำมันเบนซิน 789,962 ลิตร ลดก๊าซปิโตเลียมเหลว 1,024,956 ลิตร และปริมาณการลดคาร์บอน 1,721,669 Kgco2 พร้อมค่าเสียโอกาสเชิงคาร์บอนมูลค่า 275,467 บาท


และเป็นสินค้าบริหารจัดการพลังงานสิ้นเปลือง ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรม ,อาคาร ,สถานประกอบการและผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันค่าไฟมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ช่วยตอบโจทย์คนไทย ผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟ ช่วยลดค่าไฟฟ้า 5-20% ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ลดอุณหภูมิโลก


หม้อแปลง Low Carbon ได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงพลังงาน,กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), กองทุนอนุรักษ์พลังงาน, รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการประหยัดพลังงานพร้อมใบเกียรติคุณ,ใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) TGO, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรางวัลประหยัดพลังงาน ลดคาร์บอน อีกทั้งยังตีพิมพ์วรสารระดับโลก IEEE journal ด้านการประหยัดพลังงาน


#88PACIFIC
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

You may have missed