“สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม” เปิดโครงการสร้างจิตอาสาสื่อ เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชน

“สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม” เปิดโครงการสร้างจิตอาสาสื่อ เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชน

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนบ้านคู่คลองเขตตลิ่งชัน บริเวณตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก “นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์” ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้กล่าวให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันเดูแล สอดส่อง รักษาความสงบสุขของสังคมให้มีความน่าอยู่และปลอดภัย ทั้งนี้ยังมี
พ.อ.พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล(รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก) ท่านผู้นำชุมชน / สภาองค์กรชุมชนเขตตลิ่งชัน / ผู้แทนมูลนิธิร่วมกตัญญู / ผู้แทนสมาคมวิทยากล / ผู้แทนสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย / ผู้แทนเครือข่ายต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม

โดย “นายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์” นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม ได้กล่าวรายรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม “โครงการสร้างจิตอาสาสื่อ เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในชุมชน”ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอด อาชญากรรมและยาเสพติด ระบุว่า “กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดอาชญากรรมปลอดยาเสพติด มีขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความ สงบเรียบร้อยการควบคุมอาชญากรรมยาเสพติด” ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาอาชญากรรม และปัญหายา เสพติด ยังคงเป็นปัญหาหลักในสังคมไทย ซ้ายังส่งผลกระทบไปถึงการดารงชีวิตของประชาชนใน ทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับครอบครัว จะพบเห็นตามข่าว สื่อทีวีทุกช่อง หรือตามสื่อโซเชียล

พบว่า ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวและ สังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ ผู้เสพเกิดอาการคุ้มคลั่งประสาทหลอน ทาร้ายร่างกาย ทุบตี ทารุณกรรมบุคคลในครอบครัว กระทั่งก่ออาชญากรรม ทาให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ทางสมาคมฯ ได้ตระหนักและร่วมกันคิดมาโดยตลอดว่า สื่อมวลชนจะสามารถช่วยเหลือ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชน โดยการ ร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ จึงได้เสนอโครงการฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ โครงการฯ ดังนี้


1. เพื่อให้ผู้นาชุมชน อาสาสมัครและเด็กในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการ ป้องกันตนเองจากความรุนแรงและไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็กและครอบครัวจากความรุนแรง
3. เพื่อสร้างจิตอาสาร่วมกับสื่อมวลชน ในการประสานส่งต่อเพื่อขอรับบริการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว

ซึ่งในการจัดโครงการฯครั้งนี้กาหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด150 คนจากประชาชนจิต อาสาที่มาจาก 4 เขต คือ เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางพลัด
ทั้งนี้ทางสมาคมฯคาดหวังว่า เมื่อจบโครงการฯ จะสามารถพัฒนาและจัดตั้งเครือข่ายภาคี สื่อมวลชนเพื่อสังคม (ภาคประชาชน) ในพื้นที่ โดยจะคัดเลือกจิตอาสา จานวน 40 คน จาก ทั้งหมดที่เข้าร่วมอบรม
ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมโครงการฯ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้