จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับ นานาชาติในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

จังหวัดร้อยเอ็ด ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้ำระดับนานาชาติในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ( จังหวัดกำฬสินธุ์,ขอนแก่น, มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด ) กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำและบริกำรกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภำยในงำน THAIFEX ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” พำวิลเลี่ยน Central E-SAN so Yummy! Hall 5 โซน Fine Food D25 อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 24-28 พฤษภำคม 2565 (24-27 พฤษภำคม 2565 เวลำ 10.00-18.00 น. เป็นวันเจรจำธุรกิจ Trade) วันเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีก 28 พฤษภำคม 2565 เวลา 10.00-20.00 น.

เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมกำรเชื่อมโยงด้านกำรตลำดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด
2.เพื่อเพิ่มช่องทำงและขยายโอกำสกำรตลำดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด
3.เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและสร้ำงภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก
4.เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และสร้ำงควำมมั่นใจ เป็นแรงจูงใจผู้ประกอบกำรกลุ่มจังหวัดภำตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ในกำรพัฒนำศักยภำพสินค้ำให้ได้มำตรฐำน ยกระดับควำมเป็นอยู่ที่ดี ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค พบกับผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป ที่ผ่ำนกำรพัฒนำจนกลำยเป็นนวัตกรรม จำกผู้ประกอบกำร 15 รำย ได้แก่


1.จังหวัดร้อยเอ็ด : บริษัท หมอยำไทย 101 จ ำกัด(เครื่องดื่มผสมสมุนไพรได้แก่ ถั่งเช่ำ มะระชี้นก หญ้ำหวำน
มะขำมป้อม ขมิ้นชัน มะตูม)
2.จังหวัดร้อยเอ็ด : บริษัท ไทย ฟำร์มำเฮิร์บ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (ถั่งเช่ำออร์แกนิกส ำหรับแปรรูปเป็นอำหำรและ
เครื่องดื่มชนิดผง ชนิดแห้ง
3.จังหวัดร้อยเอ็ด : สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด (ข้ำวสำรอินทรีย์)
4.จังหวัดร้อยเอ็ด : บ้ำนไร่แก่นตะวัน101 (เครื่องดื่มแก่นตะวันชนิดผง)
5.จังหวัดร้อยเอ็ด : บริษัท เอเวอร์กรีน ฟู๊ด จ ำกัด (เส้นขนมจีนอบแห้ง น้ ำยำขนมจีนอบแห้ง)
6 .จังหวัดร้อยเอ็ด : ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเศรษฐีแซ่บ น้ ำปลำร้ำต้มสุก ตรำแซบอีหลี อินทรีย์อีสำน (สูตรผสมใบกัญชำ)
7.จังหวัดกำฬสินธุ์ : ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กำฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์อำหำร (ไส้กรอกปลำ)Scan Me
Press Kit E-catalog 15 Exhibitor
Hall 5 Fine food D25
8.จังหวัดขอนแก่น : ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำมเทค 58 (พำสต้ำจิ้งหรีด ผงจิ้งหรีด)
9.จังหวัดขอนแก่น : บริษัท ศกุลตลำฟู้ดแอนด์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด (มะม่วงอบแห้ง มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงหยี
ผลไม้ลอยแก้ว)
10.จังหวัดขอนแก่น : บริษัท ไบโอเพนนินซูล่ำ จ ำกัด (อำหำร : อินทผลัมแห้งชนิดแท่ง ผสมอัลมอนด์
เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ ข้ำวโอ๊ต ตรำฮำชิอิ มีลบำร์)
11.จังหวัดขอนแก่น : ร้ำนข้ำวอินทรีย์วิถีดั้งเดิม (ข้ำวกล้องอินทรีย์ ข้ำวฮำงงอก ข้ำวฮำงงอกธัญพืช ข้ำว
กล้อง แป้งข้ำวธัญพืช แป้งข้ำวกล้อง แป้งถั่วเหลือง แป้งถั่วเขียว ถั่ว 5 สี)
12.จังหวัดขอนแก่น : บริษัท มำร์คอฟ คอฟฟี่ จ ำกัด (น้ ำมะพร้ำวน้ ำหอม ตรำ Hannah)
13.จังหวัดมหำสำรคำม : ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วังทรายทองออแกนิค (ผลิตภัณฑ์กล้วยตำกเสียบตอก)
14.จังหวัดมหำสำรคำม : ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เนเจอร์ไรซ์ นำโพธิ์ ( ขนมกระหรี่ปั๊บ ถั่วตัด ผลิตสินค้ำทอด
และรับผลิตสินค้ำทอดด้วยระบบสุญญำกำศ พร้อมบรรจุซองอัดไนโตรเจน)
15.จังหวัดมหำสำรคำม : บริษัท เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร์ฟู้ดส์ จ ำกัด (น้ ำปลำร้ำปรุงรสต้มสุก,น้ ำปลำร้ำ
ปรุงรสส้มต ำ,น้ ำปลำร้ำบองผัดสุก ,น้ ำย ำปลำร้ำปรุงรส,น้ ำปลำร้ำหวำน )
กิจกรรมภายในงาน
สำธิตกำรปรุงอำหำร และเรียนรู้มำตรฐำนอำหำร FOOD TOMORROW AFTER COVID 19 จำกเชฟ
จำกัวร์ ชิมอำหำรรสชำติแซ่บ ในสไตล์วิถีอำหำรอีสำนประยุกต์ตลอดงำน
 ท่ำนสำมำรถ แชร์ และแชะ ภำพสวย ภำยในพำวิลเลี่ยน พร้อมรับของที่ระลึก
 พบปะพูดคุย เจรจำธุรกิจ กับผู้ผลิตผู้ประกอบกำรอำหำร อำหำรเสริมคุณภำพได้โดยตรง
ส ำหรับประชำชนทั่วไปที่สนใจอำหำรคุณภำพของกลุ่มจังหวัดภำตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง สำมำรถเข้าร่วมงำนได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-20.00 (วันค้าปลีก) ณ พำวิลเลี่ยน Central ESAN so Yummy ! Hall 5 โซน Fine Food D25 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุ

You may have missed