กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ได้จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ในพื้นที่จังหวัดตราด

โครงการ ดังกล่าว ได้นำสื่อมวลชนแขนงต่างๆเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศตามแนวชายเเดน และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ภาคตะวันออก อันเป็นภารกิจหลักของกองทัพไทยในการรักษาความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อกองทัพ นำไปสู่ความร่วมมืออันดีระหว่างทหารกับประชาชนโดยการเดินทางในครั้งนี้ สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยทหาร อันได้แก่ ภารกิจของศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร(ศทช.ศบท.)ณ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่๓ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ปฏิบัติงาน และได้มีการจัดงานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี ๒๕๖๕ขึ้นเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความร้ายแรงของทุ่นระเบิดจากภัยสงคราม เตรียมขยายเวลา๓ปีปลดไทยออกจากพื้นที่ไร้ทุ่นระเบิด เผยชายแดนอีสาน- สระแก้ว ยังติดปัญหาเข้าเก็บกู้ไม่ได้ในพื้นที่ปักปันเขตแดน

ที่อาคารเอนกประสงค์ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3 บ้านเขาล้าน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่ง หรือ TMACได้จัดงานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล โดยมี ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, องค์การความช่วยเหลือจากประชาชนชาวนอร์เวย์ สมาคมเก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย, และมูลนิธิเพื่อมนุษยธรรม Golden Westhumanitarian Foundation (GWHF)เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ พลโท​กนิษฐ ชมะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ประธานในงาน ได้มอบสิ่งของ ถุงยังชีพ ขาเทียม และรถวิลแชร์ ให้ผู้ที่ที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดในพื้นที่ใกล้ชายแดน จันทบุรี-ตราด พร้อมระบุว่า สืบเนื่องจากสหประชาชาติตระหนักว่าทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและสรรพาวุธระเบิดที่ตกค้างจากสงครามยังคงเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก จึงกำหนดให้วันที่ ๔เม.ย. ของทุกปีเป็นวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล (International Day for Mine Awareness and Assistance in
Mine Action) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด
หลังจากนั้นได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารกับภารกิจการปกป้องอธิปไตร การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ตะวันออก ณ หน่วยของฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด(ฐตร.ทรภ.๑)และหมู่เรือ ลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่๑(มชด./๑) ณ ห้องประชุมฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่๑ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการลาดตระเวนทางทะเล การสาธิตตรวจค้น/ตรวจเยี่ยมเรือในทะเล พร้อมสำรวจภูมิประเทศบริเวณรอบเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ทั้งนี้ การนำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในครั้งนี้ เป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับสื่อมวลชน เพื่อรับทราบภารกิจของหน่วยทหาร ด้านการรักษาความ
มั่นคงของชาติ รวมทั้งภารกิจของหน่วยต่างๆ
โดยมีสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงไปยัง
ประชาชนเพื่อให้รับทราบและเข้าใจบทบาทภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือ
และสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพไทยและความมั่นคงของชาติต่อไป

You may have missed