งานนี้มีหนาว!วัชระยื่นป.ป.ช.-สตง.ฟันขบวนการโกงชาติพร้อมขออายัดไม้ปูพื้นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทั้งหมด หลังพบใช้ไม้พะยอมสวมตอไม้ตะเคียน


(2 เม.ย.65)เมื่อเช้าวานนี้ นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบ ยึดหรืออายัด เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับไปที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ เป็นการด่วน จากกรณีที่ตน ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ บัดนี้ผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างไม้ในโครงการดังกล่าว ซึ่งข้อกำหนดในสัญญาก่อสร้างระบุให้ผู้รับจ้างใช้ “ไม้ชนิดตะเคียนทอง” ปูพื้น แต่ผลการพิสูจน์จากกรมป่าไม้ ลงวันที่ 11 ก.พ.65 แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างไม้ปรากฏว่าเป็น “ไม้พะยอม” มิใช่ “ไม้ตะเคียนทอง” ตามข้อกำหนดในสัญญาก่อสร้างฯ มาปูพื้นแทน  เป็นเหตุให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ว่าจ้าง) ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เนื่องจากคุณภาพของไม้ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน สัญญาก่อสร้างฯ และมีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญาก่อสร้างฯ ประกอบกับได้มีการจ่ายเงินซึ่งได้มาจาก งบประมาณแผ่นดินอันมาจากภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศให้แก่ผู้รับจ้างไปแล้วเป็นจำนวนเงินกว่า 10,000 ล้านบาท จากจำนวนเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น 12,280 ล้านบาทนั้น

เนื่องจาก ยังมีพื้นที่ที่ใช้ไม้ปูพื้นและตกแต่งที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯอีกเป็นจำนวนมากที่ยังมิได้ตรวจสอบ และมีเอกสาร หลักฐานในการใช้จ่าย และหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ประกอบกับยังมีผู้เกี่ยวข้องที่ส่อว่าจะกระทำความผิดทางอาญาในเรื่องนี้อีกเป็นจำนวนมากที่อาจสามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐานในการใช้จ่าย หลักฐานทางการเงิน และไม้ดังกล่าวซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญ และเพื่อเป็นการรักษาและคุ้มครองไว้ เป็นพยานเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมิให้เกิดการสับเปลี่ยน สูญหายหรือถูกทำลาย จึงขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ใช้อำนาจตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 เพื่อตรวจสอบ หรืออายัด เอกสาร หลักฐานในการใช้จ่าย หรือหลักฐานทางการเงิน และไม้ที่ใช้ปูพื้น รวมถึงไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ทั้งหมด เพื่อเป็นพยานเอกสารและหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดเป็นการด่วน
ขณะเดียวกันนายวัชระ ยังไปยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการขอให้ศาลออกหมายเพื่อเข้าไปในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ตรวจสอบ ยึด หรืออายัดไม้ปูพื้นและไม้ทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญในการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดเป็นการด่วน เพื่อคุ้มครองและรักษา ไว้ซึ่งพยานหลักฐานสำคัญที่จะทำการตรวจสอบต่อไป อนึ่ง นายวัชระได้ไปให้การกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.แล้วแต่ยังส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ยังไม่ครบ เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนจึงขอเลื่อนการส่งเอกสาร ออกไปถึงวันที่ 30 เม.ย.65

You may have missed