๕ ที่พักจากทั่วประเทศคว้ารางวัล “The Best of Home Lodge” สุดยอดที่พักนักเดินทาง จากกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว จัดการประกวดรางวัลที่พักนักเดินทาง The Best of Home Lodge Awards
เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพของที่พักเพื่อการท่องเที่ยว และทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ประกอบการที่พักนักเดินทางทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภท ความสะดวกสบาย ความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัย โดยผู้ชนะเลิศประเภท Home Lodge @ The Sea ได้แก่ Ma-Lae-Lay Beach House จังหวัดชุมพร ประเภท Home Lodge @ The Mountain ได้แก่ คีรีวงโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภท Home Lodge @ The River ได้แก่ ซีจันท์ พูลวิลล่า จังหวัดจันทบุรี ประเภท Home Lodge @ Town ได้แก่ บ้านเล็กวิลล่า จังหวัดจันทบุรี และประเภท Home Lodge @ Farm ได้แก่ บ้านกัลยาโฮมสเตย์ จังหวัดราชบุรี

นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในพิธีมอบรางวัลที่พักนักเดินทาง The Best of Home Lodge Awards ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการวางนโยบาย เพื่อสร้างความหลากหลายของการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาที่พัก
ในรูปแบบของ Home lodge หรือที่พักนักเดินทาง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง และเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพของที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการด้านที่พักอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง และชุมชนที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ที่ปัจจุบันให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ความสะดวกของการเดินทางท่องเที่ยว โดยการเป็นการบูรณาการร่วมกันของ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

การพัฒนาที่พักในรูปแบบของ Home lodge หรือที่พักนักเดินทางนี้ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรายเล็ก หรือชุมชน เพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ อีกส่วนหนึ่งคือความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว เพราะที่พักนักเดินทางหลายแห่งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อยู่ใกล้กับวิถีท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสในสิ่งที่ต้องการจริง ๆ เมื่อมีที่พักหลากหลายให้เลือกก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

การจัดการประกวดที่พักนักเดินทาง The Best of Home Lodge Awards ที่พักนักเดินทางทั้ง ๕ ประเภท นับว่าเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างกำลังใจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการและผู้ประกอบการอีกด้วย
การประกวดแบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ๑.Home Lodge @ The Sea ซึ่งต้องเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล และห่างจากทะเลในรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตร หรือเดินทางไม่เกิน ๑๐ นาที ๒.Home Lodge
@The Mountain ต้องห่างจากภูเขาในรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตร หรือเป็นที่พักที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพภูเขา ๓.Home Lodge @ The River ต้องห่างจากแม่น้ำในรัศมีไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ๔.Home Lodge @ Town ต้องมีเส้นทางคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสามารถเข้าถึงได้ง่าย ต้องอยู่ในเขตเทศบาลเมืองและอยู่ในรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตรจากเขตเทศบาลเมือง และ ๕.Home Lodge @ Farm ต้องมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งด้านกสิกรรม เช่น สวน ไร่ นา ฟาร์ม รวมทั้งการประมง หรือ ปศุสัตว์ ในบริเวณที่พักนักเดินทาง

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการตัดสินการประกวด น.ส.ปทิตตา ตันติเวชกุล
รองผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Influencer จาก Facebook:ชายคาตะวัน เพื่อตัดสินการประกวดที่พักนักเดินทาง The Best of Home Lodge Awards โดยพิจารณาจาก คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภท ความสะดวกสบาย ความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัย โดยมีที่พักนักเดินทางที่เข้ารอบสุดท้ายการประกวดทั้งสิ้น ๔๘ แห่ง และผู้ชนะเลิศ ประเภท Home Lodge @ The Sea ได้แก่ Ma-Lae-Lay Beach House จังหวัดชุมพร ประเภท Home Lodge @ The Mountain ได้แก่ คีรีวงโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภท Home Lodge @ The River ได้แก่ ซีจันท์ พูลวิลล่า จังหวัดจันทบุรี ประเภท Home Lodge @ Town ได้แก่ บ้านเล็กวิลล่า จังหวัดจันทบุรี และประเภท Home Lodge @ Farm ได้แก่ บ้านกัลยาโฮมสเตย์ จังหวัดราชบุรี

การจัดการประกวดที่พักนักเดินทาง The Best of Home Lodge Awards แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาที่พักในรูปแบบของ Home lodge ซึ่งที่พักนักเดินทางแต่ละแห่งที่เข้าร่วมการประกวดต่างมีคุณภาพที่ทัดเทียมกันอย่างยิ่ง และผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทถือได้ว่าเป็น The Best of Home Lodge อย่างแท้จริง

#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว #ที่พักนักเดินทาง #HomeLodge #สะอาด #สะดวก
#ปลอดภัย #เป็นธรรม #รักษ์สิ่งแวดล้อม #TheBestofHomeLodge

* * * * * * * * *

 

You may have missed