เปิดฉาก“วันนักประดิษฐ์ 2564 -2565”ครั้งที่ 23 บนแนวคิด ‘วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม’

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน“วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565 (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 นำทัพนักวิจัย นักประดิษฐ์ จากเครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน แสดงนวัตกรรมกว่า 1,000 ผลงาน ภายใต้แนวคิด “วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยสู่สาธารณชน สร้างแรงจูงใจและความตระหนักด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศ พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 – 2565 อย่างสมเกียรติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

“วันนักประดิษฐ์” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 และเพื่อเป็นการระลึกถึงวันประวัติศาสตร์การจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก และทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 -2565 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102 – 104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ และสาธารณชน เป็นกลไกในการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ แก่นักประดิษฐ์ไทย และเยาวชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ พร้อมสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้น

ในโอกาสนี้ วช. ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เป็นปีที่ 47 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับวงวิชาการและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธานเปิดงานวันนักประดิษฐ์ และมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 -2565 ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) รวมทั้งสิ้น 309 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภท ใน 12 สาขาวิชาการ ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น นับเป็นพิธีการสำคัญที่เกิดขึ้นในงานวันนักประดิษฐ์เป็นประจำทุกปี

กิจกรรมภายใต้แนวคิด “วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม”ในวันนักประดิษฐ์ปีนี้ ได้รวบรวมผลงานประดิษฐ์คิดค้นจาก ปี 2564 และ ปี 2565 มาแสดงศักยภาพต่อสาธารณชนอย่างคับคั่ง ประกอบด้วยภาคนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขเพื่อประชาชน” และนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” อีกทั้ง นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมในระดับชาติ ได้แก่ ผลงานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและบัญชีนวัตกรรมไทย นิทรรศการผลงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ใน 6 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง อาทิ อาวุธยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ทางการทหาร เครื่องมือสื่อสาร 2) ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า ได้แก่ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ 3) ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการท่องเที่ยว หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์ ดิจิทัลการแพทย์ครบวงจร 4) ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย สื่อการเรียนรู้ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา ฯลฯ 5) ด้านผู้สูงวัยและผู้พิการ และ 6) ด้านนวัตกรรมสีเขียว อาทิ การลดของเสียจากต้นทาง หมอกควัน การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และของเสียอันตราย เป็นต้น รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 ผลงาน จาก 100 กว่าหน่วยงาน พร้อมด้วยนิทรรศการระดับนานาชาติ อีกจำนวน 200 ผลงาน จาก 24 องค์กร 20 ประเทศพันธมิตร ในรูปแบบ Online Event

ทั้งนี้ ยังจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน กว่า 400 ผลงาน ในโครงการ Thailand New Gen Inventors Award : I – New Gen 2021 โดยนักประดิษฐ์ที่สนใจต่อยอดผลงาน สามารถรับคำปรึกษาทางธุรกิจ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการได้ อีกทั้ง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อีกมากมาย อาทิ กิจกรรม Steam 4 Innovator , Robot Car Kit , Mocrobit to Code , การฝึกอบรมวิชาชีพ และกิจกรรมเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ด้านประชาชนทั่วไป ยังสามารถเยี่ยมชมนวัตกรรมจากกลุ่มธุรกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ได้อีกด้วย นับว่า วช. ได้นำสิ่งประดิษฐ์และกิจกรรมดี ๆ จำนวนมากของประเทศ มารวมไว้อย่างเต็มอิ่ม ตลอดทั้ง 5 วันของการจัดงาน ผู้สนใจสามารถร่วมชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-561 -2445 ต่อ 525 หรือ 532

You may have missed