วช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เพื่อถวายจตุปัจจัยเป็นพระราชกุศล เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนและโรงพยาบาล ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสองพี่น้อง, โรงเรียนบางลี่วิทยา, โรงเรียนวัดสองพี่น้อง, วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นตาล,อสม. ประจำตำบล โดยยอดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,233,872 บาท และได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 100,000 บาท นอกจากนี้ วช. ยังได้ทอดผ้าป่าหางกฐิน ณ วัดเนินพระปรางค์ ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเงิน 37,820 บาท โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2664 พร้อมนี้ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่จาก วช. ตลอดจนประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีฯ

สำหรับ วัดสองพี่น้อง เป็นสถานที่สำคัญ 1 ใน 6 แห่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดสองพี่น้องเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างในปี พ.ศ. 2212 ประวัติของวัดพบในจารึกเจ้าแม่ดุสิต ได้กล่าวถึงอาจารย์พิรอด หรืออาจารย์คง ซึ่งต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนิมนต์ไปอยู่กรุงศรีอยุธยา ที่มาของชื่อ “สองพี่น้อง” เล่าสืบกันมาว่า มีช้างสองเชือก เข้าใจว่าเป็นพี่น้องกัน เดินมาจากพุม่วง หรือป่าต้น ในอำเภออู่ทอง ซึ่งเป็นที่อาศัยของช้างของพระมหากษัตริย์ ในหน้าแล้งมักจะมาหากินแถวนี้ ทางดินที่ช้างเดินย่ำเป็นที่ลุ่ม จนกลายเป็นคลอง จึงเรียกว่า “คลองสองพี่น้อง” เมื่อครั้งที่สุนทรภู่บวชเป็นพระภิกษุ ได้ล่องเรือผ่านมาพักแรมที่วัดสองพี่น้อง มีบันทึกไว้ในนิราศสุพรรณ ซึ่งวัดสองพี่น้อง มีวิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่เรียกกันว่าพระนอนใหญ่ เป็นพระเก่าแก่คู่วัดสองพี่น้อง พระธาตุเจดีย์ศรีสังฆราชา อุภัยภาดารามสถิต บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ พระธาตุเจดีย์ศรีชา เป็นปูชนียสถานควรแก่การสักการะบูชาของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาสุขสมบัติทั้งโลกนี้
และโลกหน้า พระอุโบสถที่สร้างปี พ.ศ. 2476

You may have missed