ทนายยื่นคำร้องป.ป.ช. ตรวจสอบโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ส่อแววทุจริตหรือไม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายพณธรณ์ อนันตกูล ทนายความตัวแทนภาคประชาชน ได้เดินทางมายัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี) เพื่อยื่นคำร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการกระทำผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 และขอให้ยับยั้งการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จและมีคำสั่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

เนื่องด้วย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กในโครงการนำร่อง จำนวน 5 ฉบับ เพื่อให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคา โดยมีข้อกำหนดสำคัญคือสามารถยื่นเสนอขายได้ไม่เกิน 1 โครงการเท่านั้น แต่จากการตรวจสอบรายชื่อและผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว พบว่ามีหลายบริษัทที่รายชื่อคล้ายกัน และในเบื้องต้นรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นก็เป็นคนเดียวกันหลายกลุ่ม ซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำผิดตามบทแห่งพ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 หลายมาตรา และตามมาตรา 14 บัญญัติว่าให้คณะกรรมการป.ป.ช. มีอำนาจสอบสวนข้อเท็จจริงถึงการกระทำที่เป็นความผิดตามพ.ร.บ.นี้

ทนายพณธรณ์ กล่าวว่า ที่มาวันนี้เพียงประสงค์ให้ดำเนินการตรวจสอบคำร้องนี้ ว่าการกระทำดังกล่าว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมีความผิดหรือไม่ และหากตรวจพบว่ามีความผิดจริงแล้วนั้นก็ขอให้ใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทำตามบทบัญญัติอย่างเป็นธรรมจนถึงที่สุด

You may have missed