“เพาเวอร์ไลน์ ก้าวเข้าสู่ บรรษัท ธรรมาภิบาล”

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการะรรมาภิบาลแห่งชาติ
เปิดเผยว่า “จากการประเมินและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑วรรคแรก ซึ่งบัญญัติให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีการบริหารกิจการที่ดี มีความโปร่งใส หรือที่เรียกว่ามีหลักธรรมาภิบาล นั้น”
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า “ในรอบปีที่ผ่านมาได้ประเมินด้านธรรมาภิบาล เป็นประจำทุกๆปี โดยแยกออกเป็นสองส่วน คือ องค์กรของรัฐและองค์กรภาคเอกชน ปรากฏว่ามีองค์กรของรัฐจำนวนมากที่ค่าธรรมาภิบาลขององค์กรสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายองค์กรของรัฐที่มีค่าธรรมาภิบาลขององค์ลดต่ำลง สำหรับองค์กรที่มีค่าธรรมาภิบาลลดต่ำลงนั้นต้องหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากปัจจัยใดและจะปรับปรุงอย่างไร เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ให้มีผลผูกพันกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ”
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในภาคเอกชนนั้น บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับบรรษัทธรรมาภิบาล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ จักได้แจ้งขึ้นทะเบียนไปที่สำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ต่อไป
*****

 

You may have missed