สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 ATRC OTT Dialogue หวังผลักดันให้เกิดการให้บริการด้าน OTT ในอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogue
ในรูปแบบ Virtual Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น AIS, True, DTAC ,SingTel, Google, Facebook, Zoom และ Walt Disney Company เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2564 ทีผ่านมา ณ สำนักงาน กสทช.
นายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ได้กล่าวในที่ประชุมว่าการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogue ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการให้บริการทางด้าน OTT ที่มีความเกี่ยวข้องกับเอกสาร ASEAN Initiative for Facilitating Sustainable Over-the-Top (OTT) Ecosystem ที่ประเทศไทยโดยสำนักงาน กสทช. ได้ผลักดันและนำเสนอต่อที่ประชุม ASEAN Telecommunication Regulator’s Council (ATRC) และได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1 (1st ADGMIN) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
สาระสำคัญของการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogue ครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการให้บริการ OTT ทั้งในประเด็นทางด้านสังคมในส่วนของการเสริมสร้างวิธีการกำกับดูแลธุรกิจ OTT เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งการดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพบริการ ตลอดจนประเด็นด้านเศรษฐกิจในแง่ของการกำกับดูแลเรื่องการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการ OTT และผู้ที่ไม่ได้ให้บริการ OTT เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ พัฒนา และรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการให้บริการด้าน OTT ทั้งนี้ ผลสรุปจากการประชุม 2021 ATRC OTT Dialogue ทางสำนักงาน กสทช. จะนำส่งแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการ OTT ของประเทศตนต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กสทช. หมายเลข โทรศัพท์ 02-272-7054

You may have missed