“ธรรมาภิบาล เร่ง EEC ผุดศูนย์ Hangar”

ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เปิดเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา โดยบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)ได้แจ้งปิดศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ตามประกาศเลขที่ 007/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ได้เปิดเผยว่า “ รัฐบาลได้ใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แม้ว่าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะถูกยกเลิกสัญญาเช่าไปแล้ว แต่เนื่องจากความต้องการในการซ่อมอากาศยานยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐ และที่สำคัญที่สุดทำให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC มีผลกำไรจากพื้นที่ดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการศูนย์ Hangar ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ได้กล่าวต่ออีกว่า ตนเองกำลังส่งหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC เพื่อนำเสนอแผนงานในการสร้างศูนย์ Hangar ซึ่งภาคเอกชนภายในประเทศมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ ปัจจุบันการเข้ารื้อถอนโครงสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภาของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ควรพิจารณาระงับไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อรอประเมินราคามูลค่าทรัพย์สินกับผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการรื้อถอนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการรายใหม่จะได้ใช้โครงสร้างของศูนย์ซ่อมได้ในทันที การดำเนินการศูนย์Hangarนี้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ อีกทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับพนักงานของการบินไทยที่ถูกเลิกจ้างให้กลับเข้ามามีงานทำพร้อมกับพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้มีความยั่งยืนต่อไป

You may have missed