อว. เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิด 1,809,894 โดส โดยมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็มจำนวน 1,296,440 คน หรือเท่ากับประชากร 1 ใน 50 คนฉีดวัคซีนแล้ว และมีผู้ฉีดครบสองเข็มถึง 513,454 คน

(10 พฤษภาคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า กระทรวง อว. ได้ติดตามและประมวลผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกและในประเทศไทย โดยสรุปว่า “ขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 1,809,894 โดส โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม 1,296,440 คน หรือเท่ากับ 1.96% ของประชากร และฉีดครบสองเข็มแล้ว 513,454 คน (0.78% ของประชากร)

ผู้ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่ (48.8%) เป็นบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม., 14.0% เป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย และ 28.0% เป็นประชาชนในพื้นที่เสี่ยง”

ทั้งนี้ ทั่วโลกได้ฉีดวัคซีนแล้ว 1,298 ล้านโดสใน 195 ประเทศ ส่วนภูมิภาคอาเซียนได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 35,643,447 โดส

🌏 สถิติที่สำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

1. จำนวนการฉีดวัคซีน
-ยอดรวม ฉีดแล้ว 1,809,894 โดส
-ฉีดเข็มแรก 1,296,440 โดส (1.96% ของประชากร)
-ฉีดเข็มที่สอง 513,454 โดส (0.78% ของประชากร)

2. กลุ่มผู้ได้รับวัคซีน เรียงตามลำดับ
-บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. 633,424 คน (48.8%)
-ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 362,377 คน (28.0%)
-เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 180,881 คน (14.0%)
-ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 43,642 คน (3.3%)
-บุคคลที่มีโรคประจำตัว 76,116 คน (5.9%)

3. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 35,643,447 โดส ได้แก่
1. สิงคโปร์ จำนวน 2,213,888 โดส (ครอบคลุมอย่างน้อย 19.5%* ของประชากร)
2. กัมพูชา จำนวน 2,884,922 โดส (8.5%* ของประชากร)
3. อินโดนีเซีย จำนวน 22,230,343 โดส (4.1%* ของประชากร)
4. ลาว จำนวน 456,488 โดส (3.1%* ของประชากร)
5. มาเลเซีย จำนวน 1,786,459 โดส (2.7%* ของประชากร)
6. ไทย จำนวน 1,809,894โดส (1.4%* ของประชากร)
7. บรูไน จำนวน 10,715 โดส (1.2%* ของประชากร)
8. ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,408,781 โดส (1.1%* ของประชากร)
9. พม่า จำนวน 1,040,000 โดส (1%* ของประชากร)
10. เวียดนาม จำนวน 801,957 โดส (0.4%* ของประชากร)
(*%การครอบคลุมอย่างน้อย…ของประชากร คำนวณโดยวิธีการเดียวกันทุกประเทศ จากการใช้เฉลี่ยคนละสองโดส)

ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You may have missed