“ธรรมาภิบาล ย้ำ กกต.ต้องยึดหลักกฎหมายก่อนรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่น”


ภายหลังมีพระราชบัญญัติสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ และได้กำหนดให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเขตเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต เปิดเผยว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนกลางต้องประสานข้อมูลให้ตรงกันในกรณีที่บางเขตหรือบางจังหวัดมีเรื่องร้องเรียนผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาก่อนที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ถึงแม้ว่าตามกรอบกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องประกาศผลเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด”
เลขาธิการคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต กล่าวต่ออีกว่า “ปัจจุบันได้รับเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาเป็นจำนวนมาก เป็นเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งที่ได้ร้องโดยตรงไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และได้ร้องเรียนไว้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนกลาง มีการลงรายมือชื่อเจ้าพนักงานรับเรื่องไว้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การติดตามเรื่องของผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าไม่ได้รับเรื่องนั้นคงเป็นไปไม่ได้ อีกทั้งยังปรากฏเรื่องร้องเรียนที่กล่าวถึงการให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีชื่อในเขตเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นๆซึ่งแท้จริงควรให้ผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันการครหา”
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ จะรีบนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด เพื่อสรุปเรื่องและประเด็นของการร้องเรียนในแต่ละเรื่องที่มีเข้ามาระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนกลาง ให้สอดคล้องต้องตรงกัน อันจะนำไปสู่การสอบสวนและวินิจฉัย ซึ่งในระหว่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังหาข้อสรุปไม่ได้นั้น แน่นอนที่สุดเห็นควรที่จะยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส่วนเมื่อปรากฏเป็นที่ชัดเจนในผลการสอบสวนและปรากฏว่าได้มีเรื่องร้องเรียนภายในเขตการเลือกตั้งเข้ามาเป็นจำนวนมากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องยังคงไม่ประกาศรับรองผล และเพื่อเป็นการบริสุทธิ์ ยุติธรรมสำหรับการเลือกตั้งก็เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งใหม่ในส่วนของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาที่ยังไม่มีการรับรอง

You may have missed