มูลนิธิต่อต้านการทุจริต คว้ารางวัลประกาศยกย่องเกียรติคุณ ประเภทองค์กรด้านส่งเสริมคุณธรรม

 

ศูนย์คุณธรรม ( องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและคณะกรรมการ ได้พิจารณาประกาศยกย่องและมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องให้ “ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” เป็นองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ศ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตมาเมื่อหลายปีก่อนเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชน สร้างเครือข่ายแก่เยาชน ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศในรูปแบบของ “ หมู่บ้านช่อสะอาด”ในการเฝ้าระวัง ตาสัปรดเพื่อชี้เบาะแสการทุจริต และขณะเดียวกันปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และเกลียดการทุจริตไปให้ถือว่าการทุจริตคือมะเร็งร้ายแก่สังคมและประเทศชาติ
ด้วยผลงานมากมายและเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทยและต่างประเทศ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จึงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายและเป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของประชาชนคนไทย
ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จะเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ ศูนย์คุณธรรม ( องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการ เลขานุการ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมเป็นเกียรติในพิธี

You may have missed