การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 

🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19
โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม
(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล
ไปแล้ว 3,023,478 ตัวอย่าง
คิดเป็น 43,239 ตัวอย่าง ต่อประชากร
หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2564

▶️ในระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2564

ได้ตรวจไปแล้ว 96,681 ตัวอย่าง
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีจำนวน 274 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล:
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed