“อว. ประมวลข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิดในคนไทย ฉีดแล้ว 44,963 คน ใน 13 จังหวัด โดยกว่า 87% ฉีดให้บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย”

(14 มีนาคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า กระทรวง อว. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ติดตามและประมวลผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทยหลังฉีดแล้ว 2 สัปดาห์ โดยสรุปว่า “ขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 44,963 คน ใน 13 จังหวัด ทั้งหมดเป็นวัคซีนของซิโนแวคตามแผนระยะที่ 1

ผู้ได้รับวัคซีนในระยะแรกนี้ 65.1%เป็นบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. รองลงมาได้แก่เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยอีก 21.8% โดยจังหวัดสมุทรสาครฉีดวัคซีนแล้วจำนวนมากที่สุด ตามด้วยกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 90% ไม่มีผลข้างเคียง โดยพบผลข้างเคียงใน 9.21% ของผู้ได้รับวัคซีน แต่อาการไม่รุนแรง”

ทั้งนี้มี 10 จังหวัดใน 13 จังหวัดเป้าหมาย ที่ได้ฉีดวัคซีนครบตามเป้าหมายในระยะที่หนึ่งแล้ว

🌏 สถิติที่สำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย 44,963 คนแรก ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2564 (2 สัปดาห์) มีดังนี้

1. กลุ่มผู้ได้รับวัคซีน เรียงตามลำดับ
-บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. 29,292 คน (65.1%)
-เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 9,786 คน (21.8%)
-ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 4,063 คน (9%)
-บุคคลที่มีโรคประจำตัว 1,822 คน (4.1%)
ทั้งนี้ ยังไม่ได้ฉีดให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

2. จังหวัดที่ฉีดวัคซีนแล้ว เรียงตามลำดับ
-สมุทรสาคร (17,336 คน)
-กรุงเทพฯ (4,530 คน)
-ปทุมธานี (3,274 คน)
-สมุทรปราการ (2,998 คน)
-นนทบุรี (2,905 คน)
-ตาก (2,501 คน)
-ชลบุรี (2,359 คน)
-ภูเก็ต (2,000 คน)
-นครปฐม (1,779 คน)
-เชียงใหม่ (1,761 คน)
-ราชบุรี (1,260 คน)
-สุราษฎร์ธานี (1,260 คน)
-สมุทรสงคราม (1,000 คน)

3. ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
-ผู้ที่ฉีดวัคซีน 90.79% ไม่พบผลข้างเคียงใดๆ
-มีรายงานผลข้างเคียงใน 4,141 ราย (9.21% ของผู้ที่ฉีด) ซึ่งผลข้างเคียงเกือบทั้งหมดเป็นอาการไม่รุนแรง เรียงตามลำดับ ได้แก่
-ปวดเมื่อยเนื้อตัว 1.75%
-คลื่นไส้ 1.38%
-ปวดศีรษะ 1.11%
-อักเสบบริเวณที่ฉีด 1.01%
-เหนื่อย 0.83%
-ไข้ 0.64%
-อาเจียน 0.64%
-ท้องเสีย 0.55%
-ผื่น 0.46%
-กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.28%
-อื่นๆ 0.46%

แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You may have missed