TCEB ร่วมพันธมิตรไทย – จีน จัดงานสัมมนา GTECเชื่อมผู้ประกอบการกับ Platform E-Commerce จีน ช่วยผู้ประกอบการช่วงโควิด

TCEB ร่วมพันธมิตรไทย จีน จัดงานสัมมนา GTECเชื่อมผู้ประกอบการกับ Platform ECommerce จีน ช่วยผู้ประกอบการช่วงโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของวิกฤติไวรัสโควิด ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อตลาดในประเทศและต่างประเทศเกิดการหดตัวลงอย่างรุนแรง มีเพียงหนึ่งประเทศที่สามารถฟื้นตัวจากวิกฤติได้อย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งยังรักษาเสถียรภาพของกำลังซื้อจากตลาดภายในที่สูงไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความต้องการซื้อสินค้าจำนวนมากจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกำลังซื้อบน Platform                       ECommerce นั้นคือ กำลังซื้อจากตลาดจีน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เล็งเห็นถึงโอกาสในการช่วยเหลือและแนะแนวให้แก่ผู้ประกอบการ ได้มีโอกาสต่อยอดการพัฒนาสินค้าและเจรจาจับคู่ทางการค้ากับตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากจีน จึงได้ร่วมกับพันธมิตรเกิดเป็นโครงการประชุมสัมมนานานาชาติเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ GTECงานสัมมนาจับคู่ทางการค้าเชื่อมโยงสินค้าและบริการของไทยและของประเทศ CLMV กับ Platform Ecommerce จากจีน เพื่อเป็นการต่อยอดในการเพิ่มช่องทางขายและช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์โควิด

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า โครงการประชุมสัมมนาฯ GTEC เกิดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กลไก MICE ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและ MICE บนระเบียงเศรษฐกิจ GMS สู่การเชื่อมโยงในรูปแบบระเบียงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce Corridor) โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและบริการต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าและบริการจากชุมชนจากทั่วประเทศรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV เข้ากับ Platform Ecommerce จากจีน โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐของไทย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงภาคเอกชนภายใต้สังกัดกระทรวง และ Platform ECommerce รายใหญ่จากจีน อาทิ QizuanZhixin (Tianjin)

Tiktok, TMall, Taobao, Kuaishou, Pinduoduoและ udo

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในรูปแบบของ Hybrid ระหว่างวันที่ 19 22 มีนาคม 2564 ซึ่งจะมีการถ่ายทอด Online ให้ผู้ประกอบการได้รับชมตลอดทั้งงาน โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มีนาคม C ASEAN โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “มุมมองและโอกาสของผู้ประกอบการกับการเชื่อมโยงการค้า Online บน Platform Ecommerce ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” การบรรยายหัวข้อ China Before and After COVID19การเสวนาหัวข้อ “มุมมองโอกาสปัญหาและอุปสรรคของสินค้าและบริการสู่ตลาด Ecommerce การแบ่งห้องสัมมนา Online ใน 5 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ Food, Non Food, Health & Beauty, Souvenir และ Travel & Mice  เพื่อสร้างการรับรู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมไปถึงการแนะแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมความต้องการบริโภคของตลาดจีน หลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด การนำเสนอ Platform Ecommerce จากจีน ได้แก่ Qizuan Zhixin (Tianjin) Tiktok, TMall, Taobao, Kuaishou, Pinduoduo และ udo รวมไปถึงกิจกรรมเจรจาจับคู่ทางการค้าและ Clinic ให้คำปรึกษา Platform E Commerce จากจีน โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนเข้าฟังฟรี ในวันที่ 19 22 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.gtecstoreonline.com

โครงการประชุมสัมมนาฯ GTEC ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแนะแนวให้แก่ผู้ประกอบการ ในช่วงสถานการณ์โควิด ได้มีโอกาสใช้เป็นช่องทางในการขาย รวมถึงต่อยอดการพัฒนาสินค้าและเจรจาจับคู่ทางการค้ากับตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากจีน รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่สินค้า บริการ ทั้งสถานที่และกิจกรรมต่าง รองรับการกลับมาของกลุ่มเป้าหมายจากจีนหลังสถานการณ์โควิดกลับเข้าสู่สภาวะคลี่คลายลง จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เพื่อฟังการแนะแนวทางการปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของสินค้าและบริการของผู้ซื้อกำลังซื้อสูงจากตลาด ECommerce จีนสำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่  www.gtecstoreonline.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

You may have missed