สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้สถานประกอบกิจการ

นายนพพร. มานะ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1 สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเช็คช่วยเหลือหรืออุดหนุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลืออุดหนุนการดำเนินงานของศูนยประเมินความรู้ความสามารถกลาง ข้อ 4,6,7,8 และ11 จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้โอนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เป็นจำนวนเงิน 578,000 บาท เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบกิจการ ทั้ง 28 แห่ง ที่ได้ยื่นแบบคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 7 ในส่วนที่มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามประกาศข้อ 8 กรณีผู้ประกอบกิจการหรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรา 26 และได้นำมาตราฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือให้แก่ลูกจ้างของตน(มาตรฐานอาชีพเฉพาะ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ สปก.ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานของพนักงานให้มีทักษะฝีมือที่ดีขึ้น ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ช่วยลดต้นทุน ลดการสูญเสีย มีผลผลิตและกำไรมากขึ้น รวมทั้งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป