สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพคนพิการ

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน“มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำ

ผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่าย ซึ่งจัดในวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงาน
ในการจัดงาน ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธานกรรมการจัดงาน เผยว่า งาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือ หรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร ตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้า และจำหน่าย เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด และเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย และกระตุ้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมด้านอาชีพ ให้คนพิการอย่างยั่งยืน และเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน พร้อมแสดงทักษะด้านอาชีพให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม โดยงานในครั้งนี้มีคนพิการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ในครั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย
1. การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้าจัดทำโดยคนพิการ
จำนวนกว่า 300 บูธ
2. การออกร้านจำหน่ายอาหารโดยคนพิการ
3. การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ และการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ของคนพิการ เช่น การเกษตร การผลิตอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เป็นต้น
4. การจัด Abled Talk โดยคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการ
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
6. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และการส่งเสริมอาชีพ คนพิการ
7. การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ และการพยากรณ์ดวงชะตาโดยคนพิการทางการเห็น
8. การจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการ อาทิ การสอนทำเดคูพาจ การสอนร้อยลูกปัดคริสตัล และการสอนประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ
9. มีกิจกรรมบนเวที เช่น คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ การแสดงของคนพิการ การแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปิน นักร้อง นักแสดง อาทิ เจนนิเฟอร์- คิ้ม เกรท-วรินทร ว่าน-ธนกฤต ต่าย-อรทัย น้องเอิงเอย เตวิชญ์ ยิ่งยง-ยอดบัวงาม ฮาย-อาภาพร เป็นต้น รวมทั้งการแสดงของวงดนตรีและนักร้องจากสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีวงดนตรีนักร้อง จาก กรมดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้ง 2 วัน จนถึงเวลา 20.00 น

You may have missed