กตป. ระดมความคิดเห็น นักวิชาการ, ผู้ประกอบการด้านโทรทัศน์.. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การบริหารงานของ กสทช.ด้านโทรทัศน์

ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ หรือ กตป. เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และ การบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เมื่อวันก่อน
ดร.บัณฑิต กล่าวว่า กตป. หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๒ กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. ตามมาตรา ๗๖ และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ โดย กตป. ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด ๕ ท่าน ได้แก่
๑. ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๒. นายนภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง
๓. พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม
๔. นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๕. ผม.ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์

จากการที่ได้มีการจัดกิจกรรม รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หรือ Public Hearing ของโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจาปี ๒๕๖๓ ที่ได้จัดขึ้นที่แรก ในภาคตะวันออกนั้นคือ เมืองพัทยา ได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากทั้งภาคธุรกิจ ส่วนราชการ และประชาชน เกินจำนวนเป้าหมายที่วางไว้ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดี และที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน คือ กิจกรรมในวันนี้

“การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม หรือ Focus Group” มีวัตถุประสงค์เพื่อ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๓ และต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Channel) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ผู้ผลิตเนื้อหารายการ (Content) สมาคมสื่อมวลชน สมาคมธุรกิจ และ นักวิชาการ อาทิ สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ไทยรัฐทีวี สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3 TNN TNN2 ช่อง MONO NBT บริษัททีวี ธันเดอร์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด(มหาชน) ช่อง PPTV เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ ทางกตป. ได้มอบหมายให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประเมินผล สรุปผลข้อมูล จนได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. นำทีมโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้ในวันนี้ จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในหลากหลายมิติ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดผลิตผลในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป