มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลในโครงการ ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ “เทิดพระเกียรติ…พ่อของแผ่นดิน”

โดยมี ท่านศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ ๒ เป็นประธานมอบรางวัล วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
.
โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ 1 ผู้นำศาสนาโลก ๒๕๖๓ : World Religious Leader Awards 2020 มอบให้ พระภิกษุ ที่บวชตั้งแต่ ๖ พรรษาขึ้นไป ได้แก่ เจ้าอาวาส พระวิทยากร พระธรรมทูต, 2 พระสารีบุตร ๒๕๖๓ : Buddhas Awards 2020 มอบให้ พระภิกษุ ที่เป็นลูก มีความกตัญญู ต่อคุณบิดามารดา, 3 พ่อพระในดวงใจ ๒๕๖๓ : Father Awards 2020 มอบให้ สุภาพบุรุษ ผู้ทำหน้าที่เป็นพ่อของลูก และสุภาพบุรุษที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “พ่อ” ผู้ให้โอกาส, 4 ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ๒๕๖๓ : The idol Awards 2020 มอบให้ บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ จุดประกายความคิด เชิงสร้างสรรค์, 5 ผู้นำองค์กรดีเด่น ๒๕๖๓ : CEO Leader Awards 2020 มอบให้ ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่นำพาสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน, 6 ลูกกตัญญู ๒๕๖๓ : Best of Piety Awards 2020มอบให้ ลูกทั้งชายหญิง ที่มีความกตัญญู ต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ
.

You may have missed