ช่อง 7HD เติมเต็มเยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 ใน โครงการ “7สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา”


ช่อง 7HD เชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นบันไดสำคัญ ที่จะทำให้เยาวชนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพให้กับประเทศ จึงดำเนิน โครงการ 7สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และมอบทุนการศึกษาโครงการ 7สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 ไปจนถึงปีการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมปลาย รวมตลอด 3 ปีการศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมด้วย จีรนันท์ เขตพงศ์ และ ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ ผู้ประกาศข่าวจากรายการ 7สี ช่วยชาวบ้าน เป็นผู้แทนจาก ช่อง 7HD มอบเงินสมทบให้นักเรียนทุนรุ่นที่ 2 ผ่านเกณฑ์คัดเลือกมีสิทธิ์รับทุนทั้งหมด 207 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,656,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรับมอบ พร้อมตัวแทนนักเรียนทุนเข้าร่วมงานที่ กระทรวงศึกษาธิการ
นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด จากช่อง 7HD กล่าว “ช่อง 7HD ได้ดำเนิน โครงการ 7สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินการรุ่นที่ 1 มาตั้งแต่ปี 2553 จนขณะนี้ต่างสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพการงานแล้ว”
“แต่เรายังคงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพตอบแทนสังคม ช่อง 7HD จึงสานต่อแนวทางด้านการส่งเสริมการศึกษา มอบทุนการศึกษาโครงการ 7สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 โดยมอบทุนต่อเนื่อง จนถึงปีการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมปลาย รวมตลอด 3 ปีการศึกษา โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาล้วนแต่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีอุปนิสัยดี และมีจิตอาสา ซึ่งช่อง 7HD ยินดีที่จะสนับสนุนเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ต่อไป”

You may have missed