ปทุมธานี-สนามยิงปืนภูมิไพลินเปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อช่วยเหลือสังคม


  1. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11:00 น. ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิลล ออฟไลฟ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดปทุมธานี ที่สนามยิ่งปืนภูมิไพลิน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง, นายภาคภูมิ ราชกิจ นายกสมาคมยิงปืนคลองหลวง, นายพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต นายกสมาคมนักข่าวปทุมธานี และหน่วยงานทุกภาคส่วนใน จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ภายในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดปทุมธานี จัดให้มีพิธีเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อสิริมงคลก่อนเปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ทั้งนี้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยะภาพที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนโอกาสในด้านต่างๆ ที่จะพัฒนาความสามารถเหล่านั้นให้สูงขึ้น ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กล่าวว่า ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จัดโครงการ “หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงาน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยโครงการ “หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เป็นโครงการที่จัดขึ้น ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงพระราชทาน โครงการ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่าน และ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความผาสุก ของประชาชนชาวไทย ดังนั้น เพื่อให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จึงร่วมกับ สนามยิ่งปืนภูมิไพลิน ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ประสานงาน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้สามารถดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

You may have missed