“โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อประชาชนห่างไกล”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินและ
ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน จังหวัดสระแก้ว เพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมี ๒๑ แห่งทั่วประเทศไทย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ ๑ มี ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

“โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อประชาชนห่างไกล”

“ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ถิ่นทุรกันดารและห่างไกล รัฐบาลร่วมกับพสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมบริจาคทรัพย์สินสมทบสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์…”

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐ ซึ่งถือเป็นการระดมทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง ปัจจุบันมีทั้งหมด ๒๑ แห่งทั่วประเทศได้สนองพระราชปณิธาน มีการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การบริการ วิชาการ ดั่งพระราชดำรัสของพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๙
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งได้จารึกบนพื้นหินแกรนิตสีดำ ไว้บริเวณผนังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ความว่า

“ทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่า โรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่นปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองอย่างเป็นทางการทุกแห่ง และทรงรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิ นับได้ว่า พระองค์ทรงเป็น

“ พระผู้ให้กำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ”

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน บันทึกเทปสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนจังหวัดสระแก้ว และ ครอบครัวกรมทหารพรานที่ ๑๓
ที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ที่เคยใช้บริการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในเมื่อครั้งเจ็บป่วย
ที่ผ่านมา

และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชน

อย่าพลาดติดตามชมการประมวลภาพและการถ่ายทอดความในใจของพี่น้องประชาชนจังหวัดสระแก้ว
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

You may have missed