ในภาวะวิกฤต ให้พึ่งพาเกษตรชุมชน เขตดอนเมือง

จากการที่ กรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ได้มีการขับเคลื่อนส่งเสริมอาชีพชุมชน โดยมุ่งเน้นเกษตรชุมชน( เศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ชุมชนต่างๆ ได้มีการปลูกพืชสวนครัว เพื่อพึ่งพาตนเองในชุมชนนั้น ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ชุมชนก็ต้องพึ่งเกษตร ครัวเรือน หรือเกษตรชุมชน ช่วยเหลือกัน ไม่ต้องซื้อในชุมชน ซื้อก็ซื้อในราคาถต่ำ และเป็นผลิตผลไม่มีสารเคมี ในเขตดอนเมืองก็มีหลายพื้นที่หลายชุมชน เช่นชุมชนปิ่นเจริญ 1 ชุมชนบูรพา 7 ชุมชนบูรพา 19 นอกจากนี้ยังอยู่ทางด้าน วัดไผ่เขียว ก็ยังมีพืชผักอยู่ นอกจากนี้ยังมีสวนผักครัวเรือน สามารถพึ่งพากันได้ แบ่งปันกันได้ ไม่ต้องซื้อขาย ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เราเตรียมตัวมา เพื่อให้พึ่งพาตนเอง เมื่อมีวิกฤต ก็ต้องใช้เกษตรชุมชนนี้ให้เกิดประโยชน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คิดว่าเราอยู่ร่วมกัน ฉันท์พี่น้อมีการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันตามสมควรอยู่แล้ว จึงขอให้ทุกคน พึ่งพาเกษตรชุมชนของตนเอง จนกว่าจะหมดวิกฤตในครั้งนี้

You may have missed