นครพนม รายงาน อาการผู้ป่วย โควิค19 รายที่ 2 ปกติ ดีไม่มีไข้

ยอดกลับสู่ภูมิลำเนา 8.850 คน เมื่อเวลา 08.00 น .วันที่ 14 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคลเป็นประธาน นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ติดตามสถานการณ์ (COVID-19) ครั้งที่ 90/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19″ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อใหม่ 28 คน ยอดผู้ติดเชื้อรวม 2,579 คน รักษาหาย 1,288 คน เสียชีวิต 40 ราย ติดจากผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยเดิม 18 ราย (กรุงเทพมหานคร 9 ราย) กลับจากต่างประเทศ 1 ราย สถานที่ชุมนุม 1 ราย ทำงาน/อาศัยในพื้นที่แออัด 2 ราย รอสอบสวนที่มาของโรค 0 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย อยู่ในพื้นที่กักกัน (State Quarantine) 3 ราย (สตูล 2 ราย ยะลา 1 ราย จากอินโดนีเซีย

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย กำลังรักษา 1 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 1 ราย สะสม 72 ราย สิ้นสุดการติดตาม 48 ราย ผลตรวจยืนยัน 2 ราย ไม่พบเชื้อ 69 ราย รอผลตรวจ 1 ราย ส่วนการกักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 41 ราย สิ้นสุดการติดตาม 0 ราย คงเหลือ 41 ราย วันสิ้นสุดการติดตาม วันที่ 22 เมษายน 2563

การติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดนครพนม กรณีผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ราย เก็บสิ่งส่งตรวจ 4 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 4 ราย ผู้สัมผัสวันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวน 3 ราย สิ้นสุดการติดตามวันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้สัมผัสครั้งสุดท้ายวันที่ 10 เมษายน 2563 จำนวน 1 ราย สิ้นสุดการติดตามวันที่ 25 เมษายน 2563

จากการเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน หลังจากกลับพื้นที่เสี่ยง (เขตติดโรคติดต่ออันตราย จีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 143 ราย สิ้นสุดการติดตาม 143 ราย คงเหลือ 0 ราย สิ้นสุดการติดตามแล้ว ในส่วนของกลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย รวมทั้งหมด 119 ราย สิ้นสุดการติดตาม 109 ราย คงเหลือ 10 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 17 เมษายน 2563

ส่วนการติดตามผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นไลน์ NPM-COVID-19 (ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เดินทางเข้ามารายใหม่ 394 คน รวมสะสม 8,850 คน สิ้นสุดการติดตาม 5,758 คน คงเหลือ 3,092 คน ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 31 ราย

อนึ่ง ที่ประชุมได้รับทราบรายงานอาการผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 ซึ่งรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสงคราม ว่า มีอาการปกติ ไม่มีไข้ รวมถึงญาติและผู้ใกล้ชิดมีสุขภาพจิตที่ดี

ภาพ/ข่าว สสจ. เทพพนม รายงาน