กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ เทศกาลประเพณีสงกรานต์เพิ่มเติมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้ .

๑.งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
๒.งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
๓.งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
๔.งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด
๕.เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
๕.๒ การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันใช้วิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
๕.๓ การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

You may have missed