#เตือน! ลูกจ้าง – นายจ้าง ยื่นเรื่องรับประโยชน์ทดแทน

#ไทยคู่ฟ้า สำหรับปัญหาการว่างงาน หรือสถานประกอบการถูกปิด จากผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้ (ถือเป็นเหตุสุดวิสัย) ทั้งจากกรณีที่ภาครัฐมีคำสั่งปิด หรือลูกจ้างไปทำงานไม่ได้ต้องกักตัว 14 วัน หรือนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างไปทำงานเพราะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ขอแจ้งให้ลูกจ้างและนายจ้างยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทน
.
ลูกจ้าง ต้องทำอย่างไร?
– ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ทาง e-form ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
.
นายจ้าง ต้องทำอย่างไร?
– ต้องยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทาง e-form ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
– เพื่อรับรองการหยุดงานของลูกจ้างที่ประสบเหตุ โดยระบุวันที่หยุดงาน และวันที่ครบกำหนด โดยสำนักงานประกันสังคมจะตอบยืนยันการรับข้อมูลของนายจ้างทาง e-mail
——————-
Website : www.thaigov.go.th
Facebook : ไทยคู่ฟ้า
Twitter : ไทยคู่ฟ้า
YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov) #https://www.facebook.com/photo?fbid=888377768294697&set=a.210271022772045

You may have missed