ม.อ.ปัตตานี ชี้แจงประชาคม มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด-19 กรณีเปิดใช้หอพักนักศึกษา 7 เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษากลับจากต่างประเทศ

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยถึงกรณีจังหวัดปัตตานีขอใช้หอพัก 7 ม.อ.ปัตตานี เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน ว่า ตามที่นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับทุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือนักศึกษาทุน ศอ.บต. จำนวน 237 คน เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ในจำนวนดังกล่าวมีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานีจำนวน 57 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการประสานงานเป็นการเร่งด่วนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เพื่อขอใช้สถานที่ในการกักตัวของนักศึกษาทุน ศอ.บต.กลุ่มดังกล่าวที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี จำนวน 57 คน

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและความเสี่ยงของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จึงได้จัดหอพักนักศึกษา 7 ให้ทางสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ใช้เป็นสถานที่เพื่อกักตัวของนักศึกษาเป็นเวลา 14 วันก่อนส่งกลับภูมิลำเนา โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ดูแลการกักตัวในหอพักตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

มหาวิทยาลัย มีความเข้มงวดในการใช้มาตรการการกักตัวที่ไม่ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของบุคลากรมหาวิทยาลัย กล่าวคือ หอพักนักศึกษา 7 ที่ใช้เป็นสถานที่กักกันตัวครั้งนี้ เป็นหอพักที่ปิดการใช้งานทั้งหลังมา 1 ภาคการศึกษา เพื่อปรับปรุงทั้งอาคารที่ได้รับผลกระทบการพายุลมแรง มีจำนวนห้องที่ใช้งานได้ 59 ห้อง จาก 77 ห้อง มีห้องน้ำห้องส้วม 48 ห้อง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอน นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ที่อาศัยในหอพักอื่น ๆ เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว

ทางบุคลากรงานหอพักได้ทำความสะอาดและจัดที่พักให้นักศึกษาทุน ศอ.บต. เพื่อกักตัวนักศึกษาก่อนส่งกลับภูมิลำเนา และได้ส่งมอบพื้นที่ที่มีการกำหนดแบ่งแนวเขตพื้นที่ชัดเจนแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้มาตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่

ทางเจ้าหน้าที่ สสจ.ปน. เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในหอพัก และจัดส่งอาหารทุกมื้อให้กับนักศึกษา ทุนศอ.บต. โดยมีมาตรการจัดการขยะที่ชัดเจนและนำออกจากมหาวิทยาลัย และทางจังหวัดปัตตานีจัดบุคลากรมาดูแลทางเข้าออกหอพักตลอดเวลาช่วงกักตัวตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563-12 เมษายน 2563 โดยนักศึกษาทุน ศอ.บต. จะพักอยู่ภายในหอพัก 7 เท่านั้น

สำหรับเส้นทางเดินรถที่ทาง สสจ.ปน. ใช้จัดส่งนักศึกษา ศอ.บต.มาที่หอพัก เข้าทางป้อมยาม 2 แล้วเลี้ยวซ้ายตรงเข้าหอพัก 7 ที่เป็นหอพักตั้งอยู่สุดถนนเข้าหอพัก มีประตูรั้วกั้นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการดูแลนักศึกษาเดินทางเข้าออก ซึ่งนักศึกษาทุน ศอ.บต.ทุกคน ได้รับการคัดกรองโรคตามลำดับตั้งแต่ออกจากประเทศปากีสถาน คัดกรองที่สนามบินเข้าประเทศ และคัดกรองโดยทาง สสจ.ปน.ที่ปัตตานี ได้ส่งตัวชุดแรกเข้ามายังหอพัก 7 ม.อ.ปัตตานี เมื่อวันนี้ (30 มีนาคม 2563) เวลา 12.40 น. และกำลังทยอยเข้ามายังหอพัก 7 จนครบ 57 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษา ศอ.บต.ทั้ง 57 คน และผู้ปกครองที่คงมีความกังวลไม่น้อย รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนที่กำลังร่วมดูแลจังหวัดปัตตานีของเรา พยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเต็มกำลัง หากท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือต้องการความชัดเจนในเรื่องใดกรุณาแจ้งผ่าน ทางอีเมลที่ [email protected]

#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #โควิด19 #Covid19 #ปัตตานี

You may have missed