กรมการปกครองเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อการติดเชื้อที่อยู่ในพื้นที่

ทั้งนี้ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เน้นย้ำฝ่ายปกครองในพื้นที่ ดำเนินการ ดังนี้

1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
– คัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง อาทิ จากกรุงเทพมหานคร ต่างประเทศ หรือสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ ที่มีการรวมกันของผู้คนเป็นจำนวนมากตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา หรือผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดหรือในสถานที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อเคยไปปรากฏตัว

– หากพบผู้เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ให้จัดทำบัญชีรายชื่อ เฝ้าติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน และขอความร่วมมือให้บุคคลนั้นงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางภายในหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมนี้ให้รีบแจ้งอำเภอเพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ Application ThaiQM ต่อไป

2. มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน

– การแจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน

– กรณีพบบุคคลจากพื้นที่เสี่ยงมีอาการป่วย ให้รีบแจ้งสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที เพื่อเข้ารับการรักษาหรือประเมิน

– หากพบบุคคลผู้เข้าข่ายให้รีบ แจ้งสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ

– หากพบผู้ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อแน่นอน ให้ดำเนินการกับผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วย ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อเข้าไปทำกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยเร็ว

3. การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน/ชุมชน

โดยสร้างการรับรู้ ให้คำแนะนำ แก่ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งมีความเสี่ยง

ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน ต้องร่วมกันบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกภาคส่วน และเคร่งครัดต่อมาตรการต่างๆเพื่อการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคโควิด 19 ในหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเป็นสำคัญ

https://is.gd/12gqnP

You may have missed