ขอทูลเกล้ารับพระราชทาน ความช่าวยเหลือให้เกษตรกร ในนามสหกรณ์ ทุกตำบล ของประเทศไทย ได้ปลูกพืชกัญชา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน


กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย จากวิกฤตโควิด 19 โดยใช้ อุตสาหกรรมปลูกกัญชาทางการแพทย์
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประชาชน และเกษตรกรไทย


ตามที่ข้าพระพุทธเจ้าและคณะกรรมการได้จัดตั้ง สภากัญชา – กัญชง แห่งประเทศไทย ขึ้น พร้อมกับได้ เสนอการสนับสนุนการจัดตั้งไปยังรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร. พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ปี พ.ศ.2562 จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการรวมตัวผู้มีความรู้ ความสามารถในทุกๆด้าน เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจกัญชา-กัญชง รวมถึงเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีความรู้ความสนใจที่จะปลูกกัญชา-กัญชง เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินที่มีกับสถาบันการเงินและภาคเอกชนเกือบทุกครัวเรือน รวมถึงเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟู จำนวน 16 ล้านรายต่างประสบปัญหาจากราคาพืชผล ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ส่วนใหญ่ยังคงรูปแบบการผลิตที่ล้าสมัยและผลผลิตน้อย ยังต้องถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางจำนวนหนึ่ง

อีกทั้งในปัจจุบันนี้ ทั่วโลกต่างต้องประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงประเทศไทยถือว่ารุนแรง และอาจยาวนานในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้น สร้างควาเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสให้กับราษฏร และเกษตรกร เกือบทั่วทั้งแผ่นดินไทย ถ้าหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วนและถูกวิธี จะนำไปสู่การล่มสลายของสถาบันครอบครัวเพราะถูกยึดที่ดินทำกินและภาระหนี้สิน จนแม้กระทั่งความมั่นคงของชาติไทยก็มิอาจอยู่ได้อย่างสันติ และสงบสุขดังเช่นอดีตที่ผ่านมา ข้าพระพุทธเจ้า ได้มีชีวิตผ่านเหตุการณ์ที่สำคัญของบ้านเมืองมาโดยตลอด และเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะพร้อมจัดตั้ง กลุ่มพิทักษ์ราชบัลลังก์เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย สู้รบกับขบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 สามารถตรวจสอบได้มีความห่วงใยต่อสถาการณ์ที่ไม่ปกติ กำลังก่อตัวเพื่อทำลายล้างสถาบัน อันเป็นที่รักยิ่ง จึงมีข้อเสนอแนะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในทุกมิติ ก็โดยการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ปลูกกัญชาในนามสหกรณ์
ทุกตำบลของประเทศไทยอย่างเสรี และเป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และเป็นผลผลิตภัณฑ์ต่างๆนำเงินตราเข้าประเทศ แก้ปัญหาความยากจนให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของสุขภาพและการรักษาพยาบาล นำวิธีการปลูกโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ปลอดจากสารพิษ สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการและการรักษา ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้นำโรงเรือนต้นแบบ พร้อมคำสั่งซื้อมาช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว จำนวน 21,000 ไร่ ในนาม สภากัญชา-กัญชงแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา ด้วยกฏและระเบียบต่างๆที่ออกมาต้องผ่านเงื่อนไข กฏหมายและกติกา จากหลายกระทรวงและหน่วยงาน ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ สุดท้ายพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นของประชาชน อันสำคัญนี้ ก็จะกลับตกไปเป็นของนักการเมือง และนายทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ขณะนี้ประชาชนในทุกภาคส่วน กำลังเฝ้ามองอย่างผิดหวัง เชื่อมั่นว่า ระบบอันเหลื่อมล้ำนี้ ผู้มีอำนาจทั้งการเมืองและการเงิน จะช่วงชิงความหวังสุดท้ายของราษฏร์นี้ไปอีก เหมือนหลายเรื่องที่ผ่านมา เกษตรกรเหล่านี้เป็นพลังงานอันบริสุทธิ์ของแผ่นดิน รักและศรัทธาต่อสถาบันหลักของชาติ อย่างมั่นคงสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน จึงเห็นควรที่จะเปิดโอกาสและสนับสนุนในทุกช่องทาง ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ลงทุนปลูกกัญชาอย่างเสรี ในนาม สหกรณ์ ควบคุมและบริหารจัดการโดย องค์กรบริหารส่วนจังหวัดในทุกจังหวัดของประเทศไทย และกองทัพภาค รวมถึงหน่วยงานความมั่นคง และด้านยาเสพติด เป็นผู้ควบคุมโอนย้ายอำนาจทั้งหมด ให้พ้นจากส่วนกลาง เพราะมีปัญหาที่สับซ้อนยุ่งยาก สร้างความเสมอภาคชอบธรรมให้เกิดแก่แผ่นดิน ภายใต้พระบารมีของพระองค์ท่าน อย่างเด็ดขาด รวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อความผาสุขของเหล่าราษฏรไทยอย่างแท้จริง ข้าพระพุทธเจ้า มีความจำเป็นต้องถวายฎีกา ต่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังเหตุและผลที่กล่าวบังคมทูลมา ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพสกนิกร ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวัฒนา โมสิกมาศ
ผู้ร้องและถวาย ฎีกา ประธานบริหารสภากัญชา-กัญชง แห่งประเทศไทย