ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยาย หลักสูตร ฯ ผู้ร่วมงานหลากสาขา ที่กระทรวงยุติธรรม

ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม วันที่ 10 มี.ค. 63

■ “ในหลักสูตรนี้ของวิทยาลัยกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม มีผู้เข้าศึกษาจากหลายภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน หากทุกท่านมุ่งมั่นร่วมกันเสริมสร้างแบบอย่างที่เหมาะสมทางคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักสุจริตธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จากรุ่นสู่รุ่น จากครอบครัวสู่ครอบครัว และจากองค์กรสู่สังคม คนในชาติย่อมเกิดความหวัง ความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำอะไรหลายๆ อย่างที่เป็นคุณความดี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ หาใช่เริ่มต้นด้วยความแบ่งแยก ยุยง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีเขามีเรา กลายเป็นความขัดแย้งไม่รู้จบ เป็นเช่นนี้ความเจริญมั่นคงที่เป็นความผาสุกร่วมกันของคนในชาติคงเกิดขึ้นได้ยากเต็มที แล้วยิ่งหากมีเรื่องผลประโยชน์ กล่าวคือ ความโลภ ความไม่ซื่อตรง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว วัฏจักรแห่งปัญหาและแนวทางการแก้ไขจะหมุนเวียนซ้ำซากอยู่นั่น ไม่ไปไหน”

*ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม วันที่ 10 มี.ค. 63

■ เช้าวันนี้ (10 มี.ค. 63) เวลา 09.00 นาฬิกา วิทยาลัยกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การปลูกฝังจิตสำนึกรักคุณธรรมเพื่อยกระดับสังคมไทย’ ให้แก่ ข้าราชการพลเรือน/ตุลาการ/อัยการ/ตำรวจ/ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ บุคลากรผู้มีบทบาทในกระบวนการยุติธรรม ทนายความ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ‘การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15)’ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

#วุฒิสภา#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#

You may have missed