อาชีวะผนึกซีพี ออลล์ สร้างคนคุณภาพสู่ธุรกิจบริการ


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้เข้ารับการฝึกอาชีพในร้านค้าเครือข่ายของบริษัท ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ. ได้จัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาวิชาพาณิชยกรรม ที่มีนักศึกษานิยมเรียนเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี  จึงจำเป็นที่จะต้องแสวงหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ตรง เป็นสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สอศ. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำนวน 23 แห่ง นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์อาชีพภายในร้านสาขาของ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เช่น กลุ่มธุรกิจเครือเจริญ    โภคภัณฑ์ และร้าน 7-Eleven  โดยเนื้อหาของความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการจัดทุนการศึกษา       ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์ การจัดพื้นที่รองรับการฝึกอาชีพให้เหมาะสมกับสาขาที่ผู้เรียนเลือก การร่วมกันประเมินผลการทำงานของนักศึกษา การให้ความรู้และอบรมครูของสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจค้าปลีกเพื่อนำไปแนะแนวให้กับผู้เรียน และการลงนามครั้งนี้จะมีผลต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี จนถึงปีการศึกษา 2566
เลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน ในการร่วมกันจัดการศึกษาให้สามารถผลิตกำลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและประเทศ ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจด้านการค้าปลีกเป็นหลัก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมมือกับ สอศ. ในการผลิตกำลังคนด้านการตลาด การค้าปลีก และธุรกิจบริการ ให้มีสมรรถนะสูงตรงตามมาตรฐานอาชีพ และตลาดแรงงาน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับความรู้จากสถานศึกษาต้นสังกัด และผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพในสถานประกอบการเป็นผู้สอนงาน และนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานกับสถานประกอบการที่เข้าฝึกประสบการณ์หลังจบการศึกษา ทำให้ได้งานทันที

You may have missed