หาดใหญ่ซ้อมแผนเผชิญเหตุ

เมื่อ 26 ก.พ.63, 14.00 น.
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) ประธานจัดการซักซ้อม แผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน ก.พ.63 ตามสถานการณ์สมมติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ เพื่อบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกันเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติทั้ง พลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างประสานสอดคล้องกัน ทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน และนักท่องเที่ยวในการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามแผนฯ ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ถนน เสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการจัดผู้แทนเข้าร่วมชมสังเกตการณ์ ด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดียิ่ง

You may have missed