ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายแก่ข้าราชการฝ่ายปกครอง (ปลัดอำเภอ) ณ วิทยาลัยการปกครอง

 

“ประโยชน์สุขของแผ่นดิน คือ การปฏิบัติภาระหน้าที่ของข้าราชการให้พี่น้องประชาชนมีความชื่นใจ และข้าราชการเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่สังคม”

*ส่วนหนึ่งของการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้แก่ข้าราชการฝ่ายปกครอง (ปลัดอำเภอ) ณ วิทยาลัยการปกครอง วันที่ 25 ก.พ. 63

เช้าวันนี้ (25 ก.พ. 63) เวลา 09.00 นาฬิกา วิทยาลัยการปกครอง จ.ปทุมธานี เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่ จิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม’ ให้แก่ ข้าราชการฝ่ายปกครอง (ปลัดอำเภอ) ซึ่งเข้ารับการอบรมตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 249 ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

#วุฒิสภา#
#วิทยาลัยการปกครอง#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#

You may have missed