กอ.รมน.ประชุมบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการด้านความมั่นคง


วันนี้ (๒๒ก.พ.63) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กอ.รมน. โดยสำนักบูรณาการและขับเคลื่อน กอ.รมน. จัดประชุมส่วนราชการด้านความมั่นคง จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารเพชรรัตน์ กอ.รมน. ที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรน่า สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันและแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่การเตรียมการป้องกันการขยายตัวไปสู่ขั้นที่ ๓ (ขั้นการติดต่อ), การปรับแผนเรื่องการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาร่วมกันจำนวน ๒ เรื่องได้แก่
1. สภาพปัญหาการบูรณาการข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง : ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปที่พักแรมและข้อมูลคนเข้าเมืองจัดทำ แผนการปฏิรูปที่พักแรมและการบังคับใช้กฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย, แผนการปฏิรูประบบข้อมูลคนเข้าเมืองพร้อมกำหนดมาตรการปราบปรามกวดขันในการแจ้งที่พัก และมีความเห็นพ้องว่าควรดำเนินการจัดทำระบบการจัดฐานข้อมูลเดียวกัน โดยสามารถเชื่อมต่อระบบได้ ทุกส่วนราชการ รวมทั้งการบูรณาการในฐานข้อมูลเดียวกัน และการแชร์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้หน่วยรับผิดชอบได้รับข้อมูลตรงกัน
2. การแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายตามลำพัง : ที่ประชุมฯ ให้ความสำคัญในด้านการป้องกัน ด้วยการกำหนดแนวทางดำเนินการรับมือกับการเผยแพร่ลัทธิและแนวคิดที่ยึดหลักความรุนแรงในทุกรูปแบบโดยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการเผยแพร่แนวคิดโดยเฉพาะการสื่อสารสาธารณะ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์, ให้มีการตระหนักรู้ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันทางสังคม, การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและการแจ้งเตือนจากประชาชน, การเฝ้าสังเกตจากหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา โรงภาพยนตร์ โรงแรม วัด ชุมชน มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชนอย่าง

บูรณาการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหากำหนดให้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน, มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด, การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการติดตามตรวจสอบ, การเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์, การส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม,การให้การศึกษาและสกัดกั้นการเผยแพร่ แนวคิดความรุนแรง,มาตราการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์และวัตถุระเบิด ประการสุดท้ายคือการจัดการในสถานการณ์วิกฤติให้ทันเวลาเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

๒๒ ก.พ. 63

สง.โฆษก กอ.รมน. (สวนรื่นฤดี) ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กทม. โทร. 0-2241-4109

You may have missed