“ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน” ติวเข้มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน ปี 2563 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงาน ประชาชนในพื้นที่สู่แนวทางการปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน และนโยบายจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่ารายงาน ณ ห้องศรีพฤทเธศวร โรงแรมเกษสิริ ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า อาสาสมัคร เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมความมั่นคง ความยุติธรรม หรือด้านแรงงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานทั้งสิ้น ถือได้ว่าอาสาสมัครเป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพราะการทำงานอาสาสมัคร ผู้ที่ทำหน้าที่ต้องสละเวลาที่ควรจะใช้ประกอบอาชีพหรือประกอบภารกิจต่างๆ ด้านส่วนตัวและครอบครัว ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน

ซึ่งขอชื่นชมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดศรีสะเกษทุกท่าน เพราะการเป็นอาสาสมัครแรงงานจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะและเสียสละ ที่มาร่วมทำงานให้กับกระทรวงแรงงานโดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือ ให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานกับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงงานในชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้อง สอดส่อง และเฝ้าระวังการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ การประสานงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือ อีกทั้ง แจ้งเบาะแสสถานการณ์/เหตุการณ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจ ศึกษาหาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร รวมทั้งให้ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองทั้งในภารกิจด้านแรงงานและการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน หมู่บ้านชุมชน และครอบครัวของท่านในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงานระดับตำบลต่อไป

ทั้งนี้ การจัดการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ก่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านอาสาสมัครแรงงานระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานกับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล นโยบายและกระทรวงแรงงานและนโยบายจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็น อาสาสมัครแรงงานประจาตำบล เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ทั้ง 5 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 221 คน เป็นมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวนทั้งสิ้น 206 คน ใน 206 ตำบล

 

You may have missed